Uveljavitev pravice do enkratne denarne pomoči za prvošolčke

Upravičenci (starši prvošolcev oz. zakoniti zastopniki) lahko od 1.9.2017 uveljavljajo enkratno denarno pomoč za prvošolce. Na  Mestno občino Murska Sobota predložijo vlogo, ki jo dobijo v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota ali na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Enkratna denarna pomoč se bo izplačala na podlagi izpolnjene vloge upravičenca, ki bo vsebovala:

-       ime in priimek, naslov, EMŠO, davčno številko ter številko transakcijskega računa upravičenca,

-       ime in priimek ter naslov prvošolčka.

K vlogi bodo morali upravičenci predložiti še:      

-       potrdilo o stalnem bivališču za prvošolčka in upravičenca ter potrdilo o skupnem gospodinjstvu,

-       dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu (v kolikor zakoniti zastopnik - upravičenec ni eden od staršev).

Upravičenci bodo v roku 30 dni od prejema popolne vloge prejeli odločbo o dodelitvi enkratne denarne pomoči. Enkratna denarna pomoč se bo prejemniku izplačala na njegov transakcijski račun v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe. Enkratna denarna pomoč, se bo lahko uveljavljala od 1.9.2017 do 1.12.2017.

Upravičenci bodo morali v roku 180 dneh od prejema odločbe na Mestno občino Murska Sobota predložiti dokazila (račun ali druge enakovredne listine ter dokazila o plačilu, ki se glasijo na upravičenca) o nakupu šolskih potrebščin. 

V spodnji priponki najdete vlogo za uveljavitev pravice do enkratne denarne pomoči za prvošolčke iz Mestne občine Murska Sobota.