Z rebalansom proračuna v izvedbo načrtovanih projektov

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na današnji seji sprejel rebalans proračuna, ki bo zagotovil izvedbo načrtovanih projektov. Gre predvsem za projekte, ki so sofinancirani iz evropskih ali državnih virov, kot so na primer izgradnja regijskega promocijskega centra - Vrata v Pomurje, ureditev južnega dela Soboškega jezera, prenova mestnega središča ter izgradnja pokritega teniškega igrišča in prenovitev pomožnega igrišča DNŠ Mure z umetno travo. Zaradi izvedbe projektov bo občina začasno zagotovila lastna sredstva, ki bodo povrnjena iz evropskih ali državnih virov. Mestni svetniki so obravnavali tudi cene za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode. Cena te storitve bo za gospodinjstva odslej nižja. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je še obravnaval novo ureditev nadomestila za komunalno opremljanje zemljišč ter izpeljal vse postopke povezane s poslovanjem javnih podjetij in zavodov. Za direktorja javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota je bil imenovan Bojan Kar.

Po sprejetju rebalansa je letošnji proračun Mestne občine Murska Sobota vreden 18,9 mio EUR. Za začasno pokritje evropskih in državnih sredstev in zagotavljanje lastne udeležbe se bo občina lahko dodatno zadolžila največ v višini do 1,5 mio EUR, kar je nekoliko več kot je bilo predvideno pred rebalansom (0,8 mio EUR). Potrebe po rebalansu letošnjega proračuna izhajajo predvsem iz naslova projektov, ki jih sofinancirajo Evropska unija ali država. Zanje je treba zagotoviti tako del lastnih sredstev kot tudi zaprto finančno konstrukcijo, šele nato je možna izvedba projektov ter koriščenje teh sredstev. Mestna občina Murska Sobota bo na podlagi sprejetega rebalansa pričela z izvedbo projektov, kot so izgradnja regijskega promocijskega centra - Vrata v Pomurje s postavitvijo Paviljona EXPANO, ureditev južnega dela Soboškega jezera, 1. faza prenove mestnega središča, izgradnja pokritega teniškega igrišča in prenovitev pomožnega igrišča DNŠ Mure z umetno travo.

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je obravnaval tudi Elaborat o oblikovanju cene storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter Elaborat o oblikovanju cene čiščenja komunalne odpadne vode .in padavinske vode. S sprejemom novih cen gospodarskih javnih služb bo znesek položnice za gospodinjstva povprečno nižji za 1,4 EUR na območju mešanega sistema in 0,41 EUR na območju ločenega sistema. Odvajanje in čiščenje padavinske vode se obračunava le v primeru, da se padavinska voda odvaja v kanalizacijski sistem (mešani). V ločenem sistemu zbiranja se odvajanje padavinske vode ne zaračunava.

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je obravnaval tudi poslovanje javnih podjetij in zavodov. Tako je sprejel sklep o sprejemu Letnega poročila Vodovod Murska Sobota za leto 2016 in izplačilo presežka v višini 100.000 EUR v proračun MOMS, sklep o podaji soglasja k sprejemu Letnega poročila javnega podjetja Komunala za leto 2016 in izplačilo presežka v višini 150.000 EUR v proračun MOMS in predlog k podaji soglasja k Statutu javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.

Mestni svet je v prvem branju obravnaval tudi novo ureditev nadomestila za komunalno opremljanje zemljišč. S predlaganimi ukrepi MOMS še dodatno povečuje atraktivnost severne obrtno – industrijske cone z bistvenim znižanjem komunalnega prispevka za nove naložbe domačih in tujih investitorjev, brez da bi poslabšali položaj ostalih – gospodinjstev in gospodarstva. Murska Sobota postaja atraktivno poslovno križišče, s tovrstnimi ukrepi pa želimo ostati konkurenčni za privabljanje novih vsebin, novih dejavnosti in s tem novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.