Prenova mestnega središča - 1. faza

 

 

 

Namen in vsebina

Projekt »Prenova mestnega središča – 1 faza« se izvaja v središču mesta, kjer so posledice procesa suburbanizacije in selitve dejavnosti na obrobje mesta, najbolj izrazite. Neurejene zunanje javne površine, brez primernih vsebin, ne privabljajo lokalnih prebivalcev niti drugih obiskovalcev in kupcev. S projektom želimo oživeti mestno središče in na ta način odpraviti posledice degradiranega območja.

Projekt kot zaključena celota se izvaja na dveh območjih, in sicer na območju Trga zmage in Slovenske ulice južni del.

Prenova Trga zmage je potekala v treh sklopih in sicer: plato na severni strani, ki je dobil ime Drevored Martina Luthra, prehod s pločnikom v bližini evangeličanske cerkve ter parkovni del. Ureditev severnega roba trga je zajemala izgradnjo platoja kot površine za pešce in kolesarje (brez motoriziranega prometa, prej je bila ne tem mestu cesta s stranskimi parkirnimi površinami). V parkovnem delu so se obnovile zelene površine z nekaterimi zasaditvami, na novo so se uredile potke, urbana oprema, javna razsvetljava. Celovita obnova spomenika osvoboditeljem, ki je kulturna dediščina, je bila izvedena v okviru projekta celovite prenove spomenika osvoboditeljem na Trgu zmage in ni predmet tega projekta. Na vzhodni strani platoja se je uredil prehod čez vozišče in površina za pešce s potrebno javno razsvetljavo kot posebna utrjena površina. V sklopu obnove so se uredile tudi manjše prestavitve komunalne infrastrukture (vodovoda in kanalizacije) in javna razsvetljava.

Na območju Slovenske ulice južni del se bo prenovila celotna površina ulice, pločnikov in površin za kolesarje, tako da bodo vse ureditve v isti ravnini brez višinskih razlik. Predvidena je vzpostavitev skupnega prostora, s prednostjo za pešce in kolesarje, promet pa bo omogočen pod posebnim režimom. S preureditvijo se bo poudaril značaj historične mestne promenade, ki bo v prvi vrsti namenjena pešcem. Uredile se bodo nove utrjene površine, nove zelene površine z zasaditvami novega drevoreda (čez 90 dreves) ter postavila nova urbana oprema. Prenova se pomakne tudi v stičišča Cvetkove, Zvezne in Ulice Arhitekta Novaka. Prenovi in posodobi se javna razsvetljava in komunalna infrastruktura (vodovod in kanalizacija), kjer je to potrebno. Nove ureditve odprtih javnih površin bodo omogočale izvedbo različnih dogodkov na prostem in ponovno oživitev mestnega središča.

Kronologija projekta

Potreba po oživitvi mestnega središča in s tem odpravi degradiranosti območja se kaže že dlje časa. Kot pobuda javnosti je bila izpostavljena že v času priprave Trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota v letu 2016. Marca 2017 je bil zato projekt »Prenova mestnega središča – 1. faza« vključen v Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestna občine Murska Sobota.

Mestna občina Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS) je leta 2016 v sodelaovnju z ZAPS razpisala javni natečaj za prenovo mestnega središča. Na podlagi natečajne rešitve je bila pripravljena vsa potrebna dokumentacija in s projektom »Prenova mestnega središča – 1. faza« junija 2017 kandidirala na javni poziv Združenja mestnih občin Slovenije (v nadaljevanju: ZMOS) za nepovratna sredstva iz naslova mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Na podlagi seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS, ki je bil objavljen avgusta 2017, in Obvestila Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) o ustreznosti postopka izbora operacij ZMOS, je maja 2018 oddala vlogo za II. fazo postopka na MOP. Septembra 2018 je MOP potrdil projekt. Trenutno je v pripravi odločitev o podpori, ki jo izda Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, temu sledi izdaja sklepa o sofinanciranju operacije, ki ga izda MOP in priprava sofinancerke pogodbe na MOP. Ko bo le-ta podpisana, bo možno črpanje finančnih sredstev iz naslova mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

Cilji in rezultati

Predmet projekta »Prenova mestnega središča – 1. faza« je celovita prenova osrednjega območja centra mesta Murska Sobota in sicer Trga zmage in južnega dela Slovenske ulice (z delom Zvezne, Cvetkove in Ulice arhitekta Novaka), z namenom revitalizacije in ponovne oživitve izpraznjenega mestnega središča, na katerem je ugotovljen sum socialne, deloma pa tudi fizične in funkcionalne degradacije prostora. Projekt obsega obnovo odprtih zunanjih javnih površin, hkrati se obnovi tudi manjši del komunalne infrastrukture (vodovod in kanalizacija).

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020), tematskega cilja 6 »Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov« in prednostne naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«. Ocena prispevka projekta h kazalnikom rezultata in učinka:

Kazalnik rezultata

Naziv kazalnika

Ocena prispevka h kazalniku

Kazalnik učinka

Naziv kazalnika učinka

Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP

6.9

Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih se izvajajo TUS (ha)

2,228

CO 37

Št. prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)

18.858*

CO 38

Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2)

22.282

* Določitev kazalnika se nanaša na podatek SURS na dan 1. 7. 2017.

S projektom zasledujemo tudi cilje zastavljene v Trajnostni urbani strategiji Mestne občine Murska Sobota in Izvedbenem načrtu trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota.

 

Obdobje izvajanja projekta

Projekt se izvaja v obdobju 2017—2019. Najprej je bila izdelana vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljena vsa soglasja za gradnjo. Prva dela na Trgu zmage so stekla avgusta 2017. Prenova treh sklopov na Trgu zmage je bila že izvedena in zaključena. Začetek prenove Slovenske ulice južni del pa je predviden spomladi 2019. Zaključek izvedbe vseh projektnih aktivnosti pa je predviden konec leta 2019.

 

Vrednosti in financiranje

Vrednost projekta je ocenjena na 4.967.333,90 EUR.

Vire financiranja projekta zagotavljajo:

  • Lastna sredstva – MOMS:                                                            1.167.596,26 EUR,
  • ESRR – prispevek EU:                                                                 3.039.790,114 EUR,
  • ESRR – prispevek RS:                                                                 759.947,53 EUR.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezave

Več o evropskih strukturnih in investicijskih skladih na povezavi: www.eu-skladi.si