1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

Seja: 
13. seja mestnega sveta