6. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2020 s poročilom o delu za leto 2019

Seja: 
13. seja mestnega sveta