7. Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe oskrba s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota

Seja: 
13. seja mestnega sveta