Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi  50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2019,

 

 

javno dražbo

za prodajo nepremičnin v lasti  Mestne občine Murska Sobota

 

I.

 

Predmet javne dražbe so:    

 

 1. Stavbna zemljišča, parc. št. 3938/5, k.o. 105 – Murska Sobota, površine 1.447 m2, parc.št. 3938/6  k.o. 105 – Murska Sobota, površine 1.822 m2 in parc.št. 3937/15  k.o. 105 – Murska Sobota, površine 2.730 m2, v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote, za izklicno ceno  254.957,50 EUR, brez 22% DDV; zemljišča se prodajajo kot celota;

 

Predmetno območje se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota  (SD OPN 1) (Uradni list RS št. 54/16 in 67/16) in po namenski rabi spada v območje I – območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim in servisnim dejavnostim in sicer IG – gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim.

Na navedenem območju je potrebno sprejeti občinski podroben prostorski načrt (OPPN) .

 

II.

 

 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji naslednje dokumente:
 • fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
 • potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano najpozneje 3 dni pred začetkom javne dražbe na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota štev. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin št. zadeve 3502-0263/2019 «,
 • pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
 • na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe opredeljene v 50. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18),

 

 1. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno je 1.000,00 EUR.

 

 1. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

 

 1. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati v 30 dneh od izstavitve računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe.  Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

 

 1. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi. V primeru da dražitelj, ki bo vplačal varščino ne bo pristopil k javni dražbi, ali uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine Murska Sobota.

 

 1. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.

 

 1. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec. Prav tako niso zajeti stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.

 

 1. Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.

 

 1. Javna dražba bo v ponedeljek, 25.11.2019 ob 14. uri v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št.31/18).

 

 1. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremičninah lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 10 in po telefonu 02/525 16 31.

 

 

Številka : 3502-0263/2019-12 (530)

Murska Sobota, dne 4.11.2019

 

Mestna občina Murska Sobota

                                                                                               dr. Aleksander JEVŠEK

                                                                                                             ŽUPAN

Rok za prijavo: 
ponedeljek, 25. November 2019