Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti oz. solasti Mestne občine Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi  50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2019,

 

 

javno dražbo

za prodajo nepremičnin v lasti oz. solasti  Mestne občine Murska Sobota

 

I.

 

Predmet javne dražbe so:    

 

 

 1. Stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Ulica arhitekta Novaka 1, Murska Sobota, parc.št. 1288/1, 1288/2, 1288/3, 1288/4, vse k.o. Murska Sobota, skupne površine 318 m2, št. stavb 10451, 10452 in 10453, skupne površine 162,80 m2, v lasti Mestne občine Murska Sobota do 1/2, za izklicno ceno 37.885,50 EUR, brez 2% davka na promet nepremičnin; nepremičnine se prodajajo kot celota glede na solastni del v lasti Mestne občine Murska Sobota;

 

 1. Poslovni prostor v kletni pasaži tržnice na Kocljevi ulici v Murski Soboti, parc.št. 1328/1 k.o. Murska Sobota, posamezni del stavbe 105-9860-11, površine 23,30  m2 s solastnino na splošnih skupnih delih v deležu 13/625, v lasti Mestne občine Murska Sobota do 3/5, za izklicno ceno 6.500,00 EUR, brez 2% davka na promet nepremičnin; 

 

 

 1. Kletni prostor  na Kocljevi ulici 1a v Murski Soboti, parc.št. 1324/2 k.o. Murska Sobota, posamezni del stavbe 105-6393-27, površine 44,30 m2 s solastnino na splošnih skupnih delih v deležu 152/10000,  in lastnina na posebnih skupnih delih 37, 41, 39 in 45, v lasti Mestne občine Murska Sobota do 3/5, za izklicno ceno 9.300,00 EUR, brez 2% davka na promet nepremičnin.

         

II

 

 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji naslednje dokumente:
 • fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
 • potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano najpozneje 3 dni pred začetkom javne dražbe na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota štev. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin št. zadeve 3502-0264/2019 «,
 • pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
 • na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe opredeljene v 50. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18),

 

 1. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno je 100,00 EUR.

 

 1. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

 

 1. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati v 30 dneh od izstavitve računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe.  Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

 

 1. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi. V primeru da dražitelj, ki bo vplačal varščino ne bo pristopil k javni dražbi, ali uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine Murska Sobota.

 

 1. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.

 

 1. Nepremičnina pod točko I.1. je obremenjena z najemnim razmerjem.

 

 1. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.

 

 

 1. Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.

 

 1. Javna dražba bo v ponedeljek 25.11.2019 ob 12. uri v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št.31/18).

 

 1. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremičninah lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 10 in po telefonu 02/525 16 31.

 

 

 

Številka : 3502-0264/2019-4 (530)

 

Murska Sobota, dne 4.11.2019

 

 

 

Mestna občina Murska Sobota

 

                                                                                                 dr. Aleksander JEVŠEK

 

                                                                                                             ŽUPAN

Rok za prijavo: 
ponedeljek, 25. November 2019