Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2016

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011 in 3/2013), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2016 (Uradni list RS, št. 18/2016) in Statuta Mestne občine Murska Sobota – (Uradni list RS, štev. 23/2007 –UPB, 49/2010 in 39/2015) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov v letu 2016 na področjih:

 

A) Socialnega varstva ter

B) Zdravstvenega varstva

 

I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in /ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki

   delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.

Predmet javnega razpisa so:

Pod A)

1.  programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju

     socialnega varstva,

2.  programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok

     med poletnimi počitnicami,

3.  organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in preventivni programi za delo z mladimi,

4.  programi za pospeševanje socialne vključenosti posameznih družbenih in starostnih skupin

     zaradi revščine,

5.  programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj,

6.  programi  vključevanja socialne izključenosti invalidnih oseb,

7.  programi za svetovanja, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za osebe z

     dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,

8.  programi za zmanjševanja nasilja nad ženskami in otroki,

9.  programi svetovanja preko telefona otrokom in mladostnikom, ženskam in drugim osebam

      v osebnih stiskah,

10. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in

      prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti,

11. programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v

      bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starejših in vzpodbujajo

      širjenje prostovoljnega dela starih samih ter prostovoljnega dela za stare.

 

Pod B)

1.  programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega  

      varstva,

2.   programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,

3.   programi za promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota,

4.   programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,

5.   programi za promocijo posameznih zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov
      in izdaja manjših propagandnih gradiv za potrebe posameznih programov,

6.    programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in                                              uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.

Rok za prijavo: 
ponedeljek, 6. Junij 2016