javno naročilo: ureditev hodnika za pešce in kolesarskega prometa na delu Cankarjeve ulice v M.soboti

Kategorija: 

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju objavila javno naročilo za predmet: ureditev hodnika za pešce in kolesarskega prometa na delu Cankarjeve ulice v M.Soboti  z dne 07.01.2013.

Javni razpis je odprt do 10.01.2014 do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 10.01.2014 ob 13. uri, sejna soba ured župana, I. nadstropje, Kardoševa 2, M.Sobota.

Rok za prijavo: 
petek, 10. Januar 2014