Mestna uprava

Organizacija in naloge mestne uprave sta določena z Odlokom o organizaciji in nalogah Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 9/2015), ki določa mestno, njeno notranjo organizacijo, njene naloge in pristojnosti, ureja njeno delovanje ter določena pooblastila in način delovanja javnih uslužbencev.

Mestna uprava opravlja naloge iz pristojnosti mestne občine, in sicer na naslednjih delovnih področjih:

·       javnih financ,

·       gospodarskih dejavnosti,

·       negospodarskih dejavnosti,

·       varstva okolja in urejanja prostora,

·       premoženjskopravnih zadev,

·       inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva,

·       organizacijsko kadrovske, finančno računovodske in druge strokovno tehnične naloge, potrebne za nemoteno izvajanje nalog iz izvirne pristojnosti

 

 Mestna uprava je organizirana v naslednjih organizacijskih enotah:

·       oddelek za javne finance,

·       oddelek za gospodarske dejavnosti,

·       oddelek za okolje in prostor,

·       oddelek za negospodarske dejavnosti,

·       oddelek za premoženjskopravne zadeve,

·       mestni inšpektorat,

·       sekretariat Mestne občine Murska Sobota za splošne zadeve.

 

Izven organov mestne uprave so kot druge notranje organizacijske enote organizirane:

·       kabinet župana,

·       služba za notranjo revizijo,

·       služba za zaščito in reševanje.

Notranje organizacijske enote mestne uprave opravljajo upravne in strokovno tehnične naloge ter izvršujejo pristojnosti na področjih za katere so ustanovljeni. Tako zlasti:

·       pripravljajo predloge razvojnih ter drugih programov in načrtov iz svojega področja dela in jih izvršujejo,

·       pripravljajo predloge programov in finančnih načrtov za proračun,

·       izvršujejo proračun,

·       opravljajo nadzor nad izvajanjem proračunsko financiranih dejavnosti, in sicer po namenu, obsegu in dinamiki porabe ter pripravljajo poročila in predloge iz svojega delovnega področja ter

·       upravljajo s premoženjem občine in opravljajo nadzor nad upravljanjem premoženja občine, ki je preneseno v upravljanje posameznim drugim upravljavcem.

Notranje organizacijske enote mestne uprave opravljajo naslednje naloge:

  • Oddelek za javne finance:

-          pripravlja proračun, zaključni račun in premoženjsko bilanc občine in druge normativne akte

-          pripravlja in usklajuje finančne načrte

-          opravlja strokovna, finančna in knjigovodska opravila za proračun, mestno upravo in druge uporabnike proračunskih sredstev,

-          spremlja in sodeluje pri oblikovanju cen, občinskih davkov in taks  iz občinske pristojnosti,

-          skrbi za informacijski sistem,

-          opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja in druge naloge, ki jih naložita župan in direktor mestne uprave.

  • Oddelek za gospodarske dejavnosti:

-          analizira razvojne možnosti občine ter pripravlja predloge razvojnih usmeritev in ukrepov za spodbujanje malega gospodarstva, podjetništva, kmetijstva, trgovine, gostinstva in turizma ter drugih gospodarskih dejavnostih in opravlja upravne in strokovne naloge na teh področjih,

-          opravlja strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb,

-          pripravlja, vodi in koordinira projekte in investicije,

-          pripravlja strokovne predloge in akte s svojega področja,

-          pripravlja dokumentacijo in izvedbo javnih naročil ter vsa strokovna opravila v zvezi s postopki javnih naročil,

-          opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja in druge naloge, ki jih naložita župan in direktor mestne uprave.

  • Oddelek za okolje in prostor:

-          opravlja upravne in strokovne naloge urejanja prostora, graditve objektov, varstva okolja, načrtovanja prometa ter s področja varnosti v cestnem prometu,

-          organizira, nadzira in vodi pripravo prostorskih aktov občine ter sodeluje pri pripravi državnih, regijskih in medobčinskih prostorskih aktov,

-          izdeluje projektne naloge, analize, pridobiva idejne rešitve ter strokovne podlage, pripravlja kartografske podatke ter vodi evidence o prostorskih podatkih za Geoinformacijski sistem občine – GIS,

-          pripravlja in izdaja lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi prostora, potrdila o parcelaciji, dokazila o spremembi namembnosti namenske rabe zemljišč, potrdila o neuveljavitvi predkupne pravice ter dovoljenja o prekomernem hrupu,

-          pripravlja in izdaja odločbe o komunalnem prispevku ter programe opremljanja zemljišč s komunalno opremo,

-          pripravlja in izdaja projektne pogoje, soglasja za gradnjo objektov in priključkov v varstvenih pasovih občinskih cest in na občinske ceste ter vodi upravne postopke v zvezi z dovolitvijo posegov na občinske ceste in pripravlja strokovne naloge za občinske ceste, ter izvaja naloge za javni potniški promet,

-          opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja in druge            zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, ki jih nalagata župan in direktor mestne uprave.

  • Oddelek za negospodarske dejavnosti:

-       opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge na področju vzgoje in izobraževanja, predšolske vzgoje, športa, kulture in umetnosti ter kulturne dediščine, knjižničarstva, zdravstva in socialnega varstva, mladine, raziskovalne dejavnosti in drugih negospodarskih dejavnosti,

-       sodeluje pri postopkih ustanavljanja, organiziranja in priprave ustanovitvenih aktov za javne zavode s področja oddelka ter spremlja njihovo delovanje,

-       izdaja odločbe o podelitvi koncesij za opravljanje negospodarskih javnih služb,

-       pripravlja sistemske rešitve, predpise in druge naloge s področja osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, predšolske vzgoje in mladine,

-s področja zdravstva, socialnega varstva in lekarništva, s področja raziskovalne dejavnosti, s področja kulture in umetnosti ter kulturne dediščine in s področja športa ter skrbi za njihovo izvajanje,

-       pripravlja in sodeluje pri projektih ter investicijah s področja oddelka,

-       opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja oddelka in

     druge naloge, ki jih naložita župan in direktor mestne uprave.

  • Oddelek za premoženjskopravne zadeve:

-       vodi postopke upravljanja in ravnanja z občinskim finančnim in stvarnim premoženjem,

-       vodi postopke ustanavljanja in organiziranja javnih zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb, katerih (so)ustanoviteljica je občina,

-       izvaja postopke usklajevanja programov dela in finančnih načrtov javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih pravnih oseb, katerih (so) ustanoviteljica je občina ter vodi nadzor nad izvajanjem njihovih nalog in nad poslovanjem teh pravnih oseb, 

-       izvaja postopke upravljanja javnih zavodov in druge postopke upravljanja s kapitalskimi naložbami občine in uveljavlja različne pravice občine kot lastnika kapitalske naložbe,

-       opravlja upravne in strokovne naloge s področja občinskih taks, oglaševanja, uporabe javnih površin ter nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč,

-       izvaja postopke izvršbe in vodi evidenco najemnih ter drugih razmerij v zvezi s stvarnim premoženjem občine,

-       vodi evidenco nepremičnega in drugega stvarnega premoženja občine ter centralno evidenco finančnega premoženja občine,

-       ureja premoženjsko pravna razmerja pri ravnanju z nepremičninami,

-       pripravlja strokovne predloge in akte s svojega področja,

-       opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja in druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, ki jih nalagata župan in direktor mestne uprave.

  • Mestni inšpektorat:

-       opravlja nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov s katerimi mestna občina ureja zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene  pristojnosti (oskrba s pitno vodo,

odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, urejanje in čiščenje javnih površin, vzdrževanje občinskih javnih cest, pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču, pokopališka in pogrebna dejavnost, občinske takse, nadzor varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, mirujoči promet v naseljih, vzdrževanje javnega reda in miru),

-       vodi in odloča v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih,

-       vodi predpisane evidence,

-       spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira,

-       opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja in druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, ki jih nalagata župan in direktor mestne uprave.

  • Sekretariat Mestne občine Murska Sobota za splošne zadeve:

-          opravlja strokovne, organizacijske, administrativne naloge za župana, mestni svet in njegova delovna telesa, nadzorni odbor, direktorja, mestno upravo in ožje dele mestne občine ter strokovne naloge v zvezi z volitvami, referendumi, zbori občanov in ljudsko iniciativo,

-          opravlja strokovne naloge povezane z informacijami javnega značaja ter načrtom integritete,

      -    opravlja kadrovske zadeve zaposlenih v mestni upravi,

-          opravlja naloge poslovanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom, naloge vložišča, naloge sprejemne in informacijske pisarne, naloge blagajniškega poslovanja ter naloge povezane s spletno aplikacijo Pomoč občanu,

-          opravlja gospodarjenje z upravno stavbo, investicijsko in redno vzdrževanje opreme in drugih sredstev za delo ter nemoteno poslovanje mestne uprave,

-          opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja in druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, ki jih nalagata župan in direktor mestne uprave.

 

Notranje organizacijske enote izven mestne uprave opravljajo naslednje naloge:

  • Kabinet župana:

-       svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe župana,

-       načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja,

-       zagotavljanje celostne podobe mestne občine ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike mestne občine,

-       medobčinsko, medmestno in mednarodno sodelovanje,

-       odnosi z javnostmi,

-       tehnično administrativne naloge ter druge zadeve s svojega delovnega področja.

  • Služba za notranjo revizijo:

-       izvaja naloge notranjega revidiranja za mestno občino ter proračunske uporabnike, katerih ustanoviteljica in večinski financer je mestna občina, in ki z mestno občino sklenejo posebni dogovor o zagotavljanju notranjega revidiranja,

-       opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja in druge naloge, ki jih naloži župan.

  • Služba za zaščito in reševanje

-       načrtuje ukrepe za ZiR v mestni občini,

-       nudi strokovno pomoč silam ZiR in ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami z namenom preprečevanja in ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč,

-       organizira, usposablja in opremlja občinske enote službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč ter vključuje društva in organizacije v sistem ZiR,

-       zagotavlja pogoje za razvoj dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

-       zagotavlja pogoje za organiziranje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, pospešuje osebno in vzajemno zaščito ter zagotavlja pogoje in usklajuje delovanje sistema požarnega varstva v okviru sistem ZiR,

-       opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja in druge naloge, ki jih naložita župan in direktor mestne uprave.

 

Vodenje mestne uprave

Predstojnik mestne uprave je župan, ki v skladu z zakonom izvršuje tudi pravice in dolžnosti delodajalca v mestni upravi.

Mestno upravo vodi direktor mestne uprave.

Direktor mestne uprave je na podlagi izvedenega javnega natečaja imenovan na položaj za dobo petih let. Imenuje ga  župan.