Mestni inšpektorat

-       opravlja nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov s katerimi mestna občina ureja zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene  pristojnosti (oskrba s pitno vodo,

odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, urejanje in čiščenje javnih površin, vzdrževanje občinskih javnih cest, pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču, pokopališka in pogrebna dejavnost, občinske takse, nadzor varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, mirujoči promet v naseljih, vzdrževanje javnega reda in miru),

-       vodi in odloča v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih,

-       vodi predpisane evidence,

-       spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira,

-       opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja in druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, ki jih nalagata župan in direktor mestne uprave.

Mestni inšpektorat

Inšpektor, vodja mestnega redarstva
(pooblastilo za vodenje mestnega inšpektorata)

Denis Gjerek
+ 386 (2) 525 16 36
denis.gjerek@murska-sobota.si

Inšpektor (za komunalno nadzorstvo)

Ksenija Weiss
+ 386 (2) 525 16 50
ksenija.weiss@murska-sobota.si

Občinski redarji

Klaudija Dominko Vrečič

Uroš Keuc

Tadeja Trplan
+ 386 (2) 525 16 32