Delovno področje

 • Sprejema statut mestne občine,
 • sprejema odloke in druge splošne akte,
 • sprejema poslovnik mestnega sveta,
 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • ustanavlja organe mestne uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino
  prenešenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in mestne uprave glede izvajanja odločitev mestnega sveta,
 • potrjuje mandate članov mestnega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata
  občinskega funkcionarja,
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane komisij in odborov mestnega sveta,
 • na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana, določi podžupana, ki bo v primeru
  predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,
 • odloča o odtujitvi nepremičnega občinskega premoženja,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva, če s statutom ni drugače določeno,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali plačila za opravljanje funkcije
  občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov
  in delovnih teles, ki jih imenuje mestni svet,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • opravlja imenovanja ulic in naselij ter določa območja naselij,
 • imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona,
 • sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
 • določi organizacijo mestnega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 • daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in imenuje ter razrešuje predstavnike
  mestne občine v sosvet načelnika upravne enote,
 • sprejema odločitev o uvedbi samoprispevka,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določajo zakoni in statut.