Slika
EU Kohezijski sklad
Slika
Logotip Ministrstva za okolje, podnebje in energijo

Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota

     

Slika
OCPS logotip

 

Mestna občina Murska Sobota je bila uspešna na razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za izdelavo Občinske celostne prometne strategije (OCPS) in tako, v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) in čezmejno mobilnostjo«, dobila odobreno sofinanciranje v višini 70 % vrednosti celotne operacije izdelave OCPS.

 

»OCPS je sedemletni temeljni strateški dokument občine o usmerjanju razvoja in celostnega upravljanja prometa na njenem območju.«

            

Usmerjanje razvoja in celostnega upravljanja prometa bo temeljilo na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti, katerih cilj je doseči večjo stopnjo ureditve prometa po meri in potrebah ljudi.

 

Urejanje prometa po meri in potrebah ljudi prinaša s sabo koristi, ki se bodo kazale skozi zagotovljeno učinkovito in enakopravno dostopnostjo za vse, v izboljšanju pogojev za bivanje, v izboljšanju prometne varnosti in v izboljšanju same podobe občine. Vse to se bo doseglo skozi implementacijo ukrepov, ki bodo temeljili na odločitvah, ki jih bo podpirala javnost.

 

OCPS predstavlja instrument, ki bo nadomestil in nadgradil trenutno še aktualno Celostno prometno strategijo Mestne občine Murska Sobota (CPS MS), ki je bila izdelana leta 2017 in imela začrtano zaporedje izvajanja ukrepov s področja trajnostne mobilnosti za obdobje petih let (2017-2022). Tudi leta 2017 je bila Mestna občina Murska Sobota uspešna na razpisu Ministrstva za okolje in prostor ter v okviru sredstev sklada za podnebne spremembe dobila odobreno sofinanciranje v višini 85 % vrednosti celotne operacije izdelave CPS MS.

 

Namen OCPS je sprememba potovalnih navad v občini in izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz ter drugih alternativnih oblik mobilnosti zaradi zmanjšanja osebnega motornega prometa.

 

Slika
OCPS 1

 

OCPS bo izdelan v skladu z Nacionalnimi smernicami za pripravo Občinske celostne prometne strategije, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. V 10-mesečnem procesu (marec – december 2024) bo izveden širok nabor aktivnosti, razdeljenih v sedem sklopov. Končni rezultat bo predstavljala na mestnem svetu sprejeta Občinska celostna prometna strategija s pripadajočim akcijskim načrtom, ki bo zajemal širok nabor ukrepov po posamezni zvrsti prometa za obdobje sedmih let (2025-2031).

 

5. marca 2024 se je z uvodnim sestankom in vzpostavitvijo ožje delovne skupine za izdelavo OCPS za Mestno občino Murska Sobota pričel 10-mesečni proces priprave strategije razvoja trajnostnega prometa v Mestni občini Murska Sobota. 

Na mestnem svetu sprejeti strateški dokument bo podlaga za dolgoročni proces trajnostnega načrtovanja prometa in za pridobivanje sredstev iz javnih razpisov za izvedbo načrtovanih ukrepov prometnih ureditev v Mestni občini Murska Sobota.

Občinsko celostno prometno strategijo za Mestno občino Murska Sobota izdeluje podjetje Lineal d.o.o Maribor.

 

Aktivnosti izdelave občinske celostne prometne strategije za Mestno občino Murska Sobota v polnem teku

V okviru procesa izdelave OCPS, ki v primeru Mestne občine Murska Sobota traja od marca do decembra 2024, bodo izvedene številne aktivnosti ter izpeljani ključni procesi, ki bodo vodili k izdelavi tega temeljnega strateškega dokumenta.

V obdobju med marcem in aprilom 2024 bodo izvedene aktivnosti v okviru sklopa A (Ureditev pogojev za delo) in sklopa B (Vzpostavitev procesa), kjer bo glavni poudarek na zagonu procesa izdelave OCPS, na oblikovanju delovnih skupin odgovornih za spremljanje in izvajanje procesa izdelave strategije, na imenovanju koordinatorjev procesa, na izdelavi načrta vključevanja javnosti, na pripravi delovnega in časovnega načrta priprave strategije in na izdelavi poročil o izvedenih aktivnostih. Po zagonu procesa bodo predvidoma od aprila do septembra 2024 potekale aktivnosti v okviru sklopa C (Oris želenega stanja), sklopa D (Analiza obstoječega stanja) in sklopa E (Opredelitev smeri ukrepanja), kjer bo velik poudarek na vključevanju javnosti preko javnih razprav, delavnic, javne razstave in prireditve na prostem, na izvajanju anketiranj med ključnimi lokalnimi deležniki (podjetja, osnovne šole, splošna javnost), na izvajanju štetja prometa ter na izvedbi terenskih ogledov s poudarkom na ocenjevanju dostopnosti z različnimi prevoznimi sredstvi. Od vključno septembra do decembra 2024 pa sledi izvedba aktivnosti v okviru sklopa F (Priprava in potrditev strategije), ko se bo na podlagi vseh predhodno izvedenih aktivnostih iz predhodnih sklopov pristopilo k izdelavi same strategije, kot krovnega dokumenta za področje celostnega načrtovanja in upravljanja prometa v mestni občini.

»Načrtovanje za občane z občani« je temeljno vodilo pri izdelavi OCPS, zato bo v času procesa izdelave OCPS vzpostavljeno trajno sodelovanje oz. vključevanje občanov v oblikovanje skupne bodoče vizije razvoja prometa v mestni občini. Preko različnih medijskih komunikacijskih kanalov bodo javno objavljeni pozivi občanom na prihajajoče javne prireditve kot so javne razprave in prireditev na prostem, kjer boste imeli možnost podati svoja mnenja, pobude, predloge in nenazadnje tudi lastno vizijo glede bodočih prometnih ureditev za vaš kraj, za vašo mestno občino. Z namenom vključitve čim večjega števila občanov, bo ustvarjen tudi poseben e-mail naslov, na katerega boste lahko v času procesa izdelave OCPS posredovali vsa vprašanja v povezavi z izdelavo prometne strategije kakor tudi vse vaše pobude in predloge glede bodočega urejanja prometa v mestni občini.

Rezultat celotnega dela bo na mestnem svetu sprejeta Občinska celostna prometna strategija s pripadajočim akcijskim načrtom, ki bo vseboval najprimernejše in stroškovno najučinkovitejše ukrepe za obdobje sedmih let (2025-2031).

1. medijsko sporočilo za javnost
pdf (657.78 KB)
Vabilo na javne razprave
pdf (232.38 KB)
Prometna izhodišča MOMS - predstavitev za javne razprave
pdf (12.38 MB)
2. medijsko sporočilo za javnost
pdf (1.26 MB)