Kolesarska veriga na podeželju

Partnerji pri projektu:

PP1: LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa predsednik Rok Roblek.

Vodilni partner: BSC, poslovno podporni center d.o.o. Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki ga zastopa direktor Rok Šimenc. Partnerske občine: Občina Cerklje na Gorenjskem in Občina Naklo.

PP2: LAS Srce Slovenije, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija, ki jo zastopa predsednik Željko Savič.

Vodilni partner: Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija, ki ga zastopa v.d. direktorica Mojca Štepic. Partnerske občine: Občine Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji.

PP3: LAS Loškega pogorja, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, ki jo zastopa Ivica Rant.

Vodilni partner: Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, ki ga zastopa direktor mag. Jurij Bernik. Partnerske občine: Občina Škofja Loka.

PP4: LAS Dolenjska in Bela krajina, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa predsednik Igor Hrovatič.

Vodilni partner: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto, ki ga zastopa direktor Franci Bratkovič. Partnerske občine: Občine Mirna Peč, Semič, Črnomelj, Mestna občina Novo mesto.

PP5: LAS V objemu sonca, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa predsednica Tina Novak Samec.

Vodilni partner: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica, ki ga zastopa direktor Črtomir Špacapan. Partnerske občine: Občine Renče-Vogrsko, Miren Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica.

PP6: LAS Vipavska dolina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, ki jo zastopa predsednik Janez Furlan.

Vodilni partner: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, ki ga zastopa direktorica Brigita Habjan Štolfa. Partnerske občine: Občina Ajdovščina.

PP7: LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci, ki jo zastopa Ludvik Novak.

Vodilni partner: Bistra hiša Martjanci - Smart House Martjanci, Martjanci 36, 9221 Martjanci, ki ga zastopa Jasmin Kukec. Partnerske občine: Občine Murska Sobota, Moravske Toplice, Tišina.

PP8: LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče, ki jo zastopa Vera Markoja.

Vodilni partner: Društvo za trajnost virov si.energija, Renkovci 8, 9224 Turnišče, ID za DDV: SI 76454762, ki ga zastopa Ksenija Štefko Bognar. Partnerske občine: Občine Beltinci, Turnišče in Velika Polana.

PP9: LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer, ki jo zastopa predsednik Niko Miholič.

Vodilni partner: Prleška razvojna agencija giz, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer, ki ga zastopa direktor Goran Šoster. Partnerske občine: Občini Ljutomer in Veržej.

PP10: LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, ki jo zastopa Vlado Kostevc.

Vodilni partner: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje), Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, ki ga zastopa Patricija Pavlič. Partnerske občine: Občina Trebnje.

PP11: LAS Med Snežnikom in Nanosom, Jurčičeva 1,6250 Ilirska Bistrica, ki jo zastopa predsednica Maja Piškur.

Vodilni partner: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Jurčičeva 1,6250 Ilirska Bistrica, ki ga zastopa predsednik Boštjan Glažar. Partnerske občine: Občina Postojna.

PP12: LAS Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, ki jo zastopa predsednica Milena Štolfa.

Vodilni partner Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, ki ga zastopa direktor Aleš Vodičar. Partnerke občine: Občine Sežana, Lipica, Divača in Hrpelje.

Povzetek projekta

Operacija bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju kjer se bodo izvajale. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na območju dvanajstih (12) Lokalnih akcijskih skupin in devetindvajset (29) občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja. Sama cenovna dostopnost v primerjavi z avtomobilskim prometom bo povečala mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivejšim skupinam na okolju trajen način. Z promocijskimi aktivnostmi, ki so zastavljene na način da bodo imeli veliko odmevnost v medijskem prostoru bomo dosegli, da se bodo kvalitetne medijske vsebine delile med uporabniki brez velikega vložka v medijsko distribucijo. Z certificiranjem, izobraževanje rabe električnih koles ter prenosom dobrih praks z drugih območij se bo zavedanje in ponudba za kolesarje na območju operacije dvignila na novo raven. Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja. Ob povečanju dostopnosti do naravnih in kulturnih znamenitosti in novemu doživljanju le teh se bo hkrati zmanjšal tudi vpliv na okolje, povečevala raba učinkovite rabe energije, obnovo vlivih virov in znižanje emisij. Učinki se bodo multiplicirali tudi z pripravo študije pozitivnih učinkov in povezave že obstoječih materialov z eno dostopno točko spletno in mobilno točko.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

A1) Vodenje in koordinacija LAS

A2) Izdelava študije, umeščanje v prostor, svetovanje pri izvedbi, primopredaji, zagonu

A3) Svetovanje pri postopkih javnega naročila

A4) Dobava in montaža opreme za izposojo koles

A5) Prenos dobrih praks (z vključenimi ranljivimi skupinami) & pomoč ponudnikom (gostincem) za pridobitev certifikata »Kolesarjem prijazni ponudnik«

A6) Promocijske aktivnosti

A7) Celostna grafična podoba ter izdelava promocijskih elementov

A8) Dogovor vseh sodelujočih LAS-ov o možnosti enotne registracije (z enakim uporabniškim imenom) oz. 1 stopnja integracije na različnih območjih

A9) Integracija obstoječih kolesarskih vsebin na aplikaciji »mobiln.si« in izdelava spletne strani kot nosilke informacij z obstoječih digitalnih virov

A10) Promotorji kolesarstva in trajnostne mobilnosti

Cilji projekta

 1. Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti
 2. Zagotovitev infrastrukturnih pogojev izboljšanje pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno-rekreacijsko udejstvovanje
 3. Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov – endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja

PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE:

 1. Uspešno izvedena in zaključena operacija »KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU«;
 2. V aktivnosti vključene osebe iz ranljivih skupin (mladi, starejši, brezposelnih);
 3. Izdelana študija pozitivnih učinkov celotne operacije
 4. Izdelava skupne grafične podobe
 5. Postavljene 3 izposojevalnica koles na območju LAS.
 6. Izvedena predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata »kolesarjem prijazni ponudnik«.
 7. Vzpostavljena nadgradnja aplikacije mobiln.si .
 8. Integrirani sistemi na enotno platformo z enotno uporabniško izkušnjo.
 9. Izdelava 2 promocijskih filmov, posneta 1 TV oddaja.
 10. Izdelan promocijski material in zaključni dogodek, izdelana spletna stran.
 11. Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji.
 12.  

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm.

Povezava na spletno stran PRP www.program-podezelja.si/