Podeželsko izobraževalno središče Veščica

Slika
Program razvoja podeželja
Slika
Logotip programa LEADER/CLLD
Slika
Zastava EU
Slika
Slovenska zastava
Slika
LAS Goričko 2020

Naložba je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Namen in vsebina

V sklopu operacije so se dosegli cilji  in sicer izboljšala se je turistična privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti ter zagotovili so se infrastrukturni pogoji za preživljanja prostega časa ter za športno rekreacijsko udejstvovanje z ureditvijo dvorane ter sanitarij.

Cilji in rezultati

Glavni cilj operacije je zagotoviti infrastrukturne pogoje za izvedbo izobraževalnih aktivnosti na podeželju in s tem tudi izboljšati pogoje za preživljanje prostega časa. V ta namen bomo vzpostavili Podeželsko izobraževalno središče Veščica, kjer se bodo izvajala izobraževanja in delavnice za različne ciljne skupine.

Priložnost za dve ranljivi skupini (mlade, ki šolanje niso dokončali in mlade izobražence brez službe in starejše) vidimo v medgeneracijskem sodelovanju ter izmenjavi znanja in izkušenj. Za takšno izmenjavo znanja in izkušenj je značilno, da starejši prenašajo svoje tradicionalno znanje in izkušnje na mlajše, mlajši pa učijo starejše dostop do tehnologij in možnosti IKT,.), kar trenutno v okolju primanjkuje.

Za doseganje ciljev operacije smo opredelili sledeče kazalnike:

  • Urejena infrastruktura za izvedbo aktivnosti Podeželskega izobraževalnega središča / 1
  • Izvedene pilotne delavnice in izobraževanja / 4

Vodilni partner in partner 1 sta sredstva za izvedbo operacije predvidela v proračunu, saj sta oba neposredna proračunska uporabnika. Partner 2 ima dolgoletne izkušnje z organizacijo in izvedbo delavnic, za operacijo pa so predvideli človeške in finančne vire in bodo tako zagotovili izvedbo aktivnosti.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev ter pričakovani rezultati aktivnosti

Operacija je namenjena prebivalcem podeželja.

Glavne ciljne skupine operacije so:

  • prebivalci Veščice, in okolice ne glede na narodnost, raso, etnično poreklo, spol, zdravstveno stanje, invalidnost, jezik, versko prepričanje, starost, spolno usmerjenost, izobrazbo, gmotno stanje, družbeni položaj ali katere koli druge osebne okoliščine.
  • društva, javni zavodi,
  • nosilci storitev.

Operacija vključuje tudi:

  • turistične akterje, ki razvijajo izobraževalni turizem na podeželju namenjen ljudem podeželja
  • obiskovalce in turiste
  • ostalo zainteresirano javnost.

Rezultati operacije predstavljajo priložnost za dve ranljivi skupini (mlade brezposelne in starejše) vidimo v medgeneracijskem sodelovanju ter izmenjavi znanja in izkušenj. Za takšno učenje je značilno, da starejši prenašajo svoje tradicionalno znanje in izkušnje na mlajše, mlajši pa učijo starejše dostop do tehnologij in možnosti IKT,.), kar trenutno v okolju primanjkuje.

Inovativnost operacije je ustvarjanju skupnega prostora za izobraževanje in usposabljanje, druženje, medgeneracijsko izmenjaval znanja in izkušenj ter možnosti in priložnosti, ki jih lahko le-ta nudi.

Operacija bo spodbujala lokalno prebivalstvo k stalnemu izobraževanju, usposabljanju, druženju skozi informiranje in obveščanje ter razvoj aktivnosti oz. Programa v okviru Podeželskega izobraževalnega središča Veščica, kar je novost na ciljnem območju. Prav tako je novost na tem območju ciljna usmerjenost v izobraževalni programe namenjene podeželskemu prebivalstvu in aktivnemu preživljanju prostega časa na podeželju.

Urejena infrastruktura (dvorana) bo služila za izvajanje aktivnosti podeželskega izobraževalnega središča skozi vso leto. V prihodnje se bodo lahko programi tudi nadgradili in prilagajali potrebam deležnikov. Vodilni partner in predvsem partner 1 bo skrbel za vzdrževanje objekta in v sodelovanju z lokalnimi in okoliškimi društvi skrbel za izvajanje aktivnosti v sklopu podeželskega izobraževalnega središča.

Operacija bo s pomočjo infrastrukture za aktivno preživljanje prostega časa pripomogla k krepitvi dela društev, ohranjanju tradicionalnih znanj in izkušenj, prenos novih znanj in izkušenj, kreativnosti, prispevala h krepitvi fizične in psihične kondicije prebivalcev, združevala vse generacije, vzpostavljala nova partnerstva, itd.

Prav tako menimo, da bo operacija skozi izobraževanja in usposabljanja dolgoročno prispevala k usmeritvi prebivalcev ciljnega območja v okolju odgovornejše ravnanje.

Menimo, da bo Podeželsko izobraževalno središče Veščica postalo dolgoročno aktivno medgeneracijsko središče, kjer se bodo kresale nove ideje in pobude in s tem priložnosti za prebivalce (vodenje usposabljanj in izobraževanj, razvoj ponudbe središča, krepitev turistične ponudbe podeželja, aktiviranje lokalnih prebivalcev in njihovo aktivno sodelovanje ob upoštevanju varstva naravne, tradicije in kulturne dediščine in kakovostne interpretacije) preko izmenjelnice znanja in izkušenj. Izmenjelnica lahko obudi pretekla znanja in jih navdihne s potrebami sodobnega časa.

Več o EKSRP je dostopno na spletni strani Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Več o programu razvoja podeželja je dostopno na spletni strani:

www.program-podezelja.si/

Več o lokalni akcijski skupini LAS GORIČKO 2020 je dostopno na spletni strani :

https://www.program-podezelja.si/

Partnerji pri operaciji: