Prenova mestnega središča - 1. faza

Namen in vsebina

Projekt »Prenova mestnega središča – 1 faza« se izvaja v središču mesta, kjer so posledice procesa suburbanizacije in selitve dejavnosti na obrobje mesta, najbolj izrazite. Neurejene zunanje javne površine, brez primernih vsebin, ne privabljajo lokalnih prebivalcev niti drugih obiskovalcev in kupcev. S projektom želimo oživeti mestno središče in na ta način odpraviti posledice degradiranega območja.

Projekt kot zaključena celota se izvaja na dveh območjih, in sicer na območju Trga zmage in južnega dela Slovenske ulice.

Prenova Trga zmage je potekala v treh sklopih in sicer: plato na severni strani, ki je dobil ime Drevored Martina Luthra, prehod s pločnikom v bližini evangeličanske cerkve ter parkovni del. Ureditev severnega roba trga je zajemala izgradnjo platoja kot površine za pešce in kolesarje (brez motoriziranega prometa, prej je bila ne tem mestu cesta s stranskimi parkirnimi površinami). V parkovnem delu so se obnovile zelene površine z nekaterimi zasaditvami, na novo so se uredile potke, urbana oprema in javna razsvetljava. Celovita obnova spomenika osvoboditeljem, ki je kulturna dediščina, je bila izvedena v okviru projekta celovite prenove spomenika osvoboditeljem na Trgu zmage in ni predmet tega projekta. Na vzhodni strani platoja se je uredil prehod čez vozišče in površina za pešce s potrebno javno razsvetljavo kot posebna utrjena površina. V sklopu obnove so se uredile tudi manjše prestavitve komunalne infrastrukture (vodovoda in kanalizacije) in javna razsvetljava.

Na območju Slovenske ulice - južni del, in sicer od križišča s Slomškovo ulico do krožišča pri Hotelu Zvezda, se je prenovila celotna površina ulice, pločnikov in površin za kolesarje, tako da so vse ureditve v isti ravnini brez višinskih razlik. Vzpostavljen je bil skupni prostor, s prednostjo za pešce in kolesarje, promet pa je omogočen pod posebnim režimom. S preureditvijo se je poudaril značaj historične mestne promenade. Uredile so se nove utrjene površine, nove zelene površine z zasaditvami novega drevoreda (čez 90 dreves) ter postavila nova urbana oprema. Prenova je obsegala tudi krajše odseke Cvetkove, Zvezne in Ulice arhitekta Novaka. Prenovljena in posodobljena je bila tudi javna razsvetljava in komunalna infrastruktura (vodovod in kanalizacija). Nove ureditve odprtih javnih površin bodo omogočale izvedbo različnih dogodkov na prostem in ponovno oživitev mestnega središča.

Kronologija projekta

Potreba po oživitvi mestnega središča in s tem odpravi degradiranosti območja se je kazala že dlje časa. Kot pobuda javnosti je bila izpostavljena že v času priprave Trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota v letih 2015 in 2016. Marca 2017 je bil projekt »Prenova mestnega središča – 1. faza« vključen v Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestna občine Murska Sobota.

Mestna občina Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS) je leta 2016 v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala javni natečaj za prenovo mestnega središča. Na podlagi natečajne rešitve je bila pripravljena vsa potrebna dokumentacija. MOMS je s projektom »Prenova mestnega središča – 1. faza« junija 2017 kandidirala na javni poziv Združenja mestnih občin Slovenije (v nadaljevanju: ZMOS) za nepovratna sredstva iz naslova mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Na podlagi seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS, ki je bil objavljen avgusta 2017, in Obvestila Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) o ustreznosti postopka izbora operacij ZMOS, je maja 2018 oddala vlogo za t.i. II. fazo postopka na MOP. Septembra 2018 je MOP potrdil projekt. Oktobra 2018 je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala Odločitev o podpori. Januarja 2019 pa je MOP izdal Sklep o sofinanciranju operacije. Junija je bila podpisana sofinancerska pogodba z MOP, na podlagi katere je možno črpanje nepovratnih finančnih sredstev. Prvo izplačilo nepovratnih finančnih sredstev je bilo v začetku avgusta 2019. 

Prenova južnega dela Slovenske ulice se je pričela konec meseca septembra 2019 in zaključila konec leta 2020. 

Slika

Slovenska ulica po prenovi (marec 2021)

Cilji in rezultati

Predmet projekta »Prenova mestnega središča – 1. faza« je celovita prenova osrednjega območja centra mesta Murska Sobota in sicer Trga zmage in južnega dela Slovenske ulice (z delom Zvezne, Cvetkove in Ulice arhitekta Novaka), z namenom revitalizacije in ponovne oživitve izpraznjenega mestnega središča, na katerem je ugotovljen sum socialne, deloma pa tudi fizične in funkcionalne degradacije prostora. Projekt obsega obnovo odprtih zunanjih javnih površin, hkrati se obnovi tudi manjši del komunalne infrastrukture (vodovod in kanalizacija).

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020), tematskega cilja 6 »Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov« in prednostne naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«. Prispevek projekta h kazalnikom rezultata in učinka:

Kazalnik rezultata Naziv kazalnika Ocena prispevka h kazalniku Kazalnik učinka Naziv kazalnika učinka Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9 Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih se izvajajo TUS (ha) 2,214 CO 37 Št. prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb) 18.858*
CO 38 Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2) 22.139

* Določitev kazalnika se nanaša na podatek SURS na dan 1. 7. 2017. Prispevek bo ocenjen po zaključku projekta.

S projektom zasledujemo tudi cilje zastavljene v Trajnostni urbani strategiji Mestne občine Murska Sobota in Izvedbenem načrtu trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota.

Obdobje izvajanja projekta

Projekt se izvaja v obdobju 2017—2021. Najprej je bila izdelana vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljena vsa soglasja za gradnjo. Prva dela na Trgu zmage so stekla avgusta 2017. Prenova treh sklopov na Trgu zmage je bila že izvedena in zaključena. Prenova južnega dela Slovenske ulice se je zaključila konec leta 2020. Zaključek izvedbe vseh projektnih aktivnosti je bil 30. 6. 2021.

Vrednost in financiranje

Vrednost projekta je ocenjena na 5.317.847,00 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Viri finaciranja:

Vir financiranja Vrednost (v EUR)
ESRR – EU prispevek (CTN) 3.039.790,11
ESRR – RS prispevek (CTN) 759.947,53
Lastna sredstva (Mestna občina Murska Sobota) 1.518.109,36
SKUPAJ 5.317.847,00

Povezave

Več o evropskih strukturnih in investicijskih skladih na povezavi: www.eu-skladi.si

Več informacij o prenovi Slovenske ulice najdete na tej povezavi.

 

V Murski Soboti, 12. 10. 2018, spremenjeno 27. 1. 2020, 13. 4. 2021, 19. 8. 2021