SOIC MURSKA SOBOTA – ureditev območja II. in delno III. faze

Namen in vsebina

Projekt "Severno obrtno industrijska cona SOIC Murska Sobota - ureditev območja II. in delno III. faze" se izvaja v okviru  Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Severna obrtno-industrijska cona (SOIC) v Murski Soboti je razdeljena na štiri faze. Projekt predstavlja zaključno fazo ureditve cestne in komunalne infrastrukture severnega dela Severne obrtno-industrijske cone (SOIC) v Murski Soboti, ki je komunalno urejena le na območju I. in delno II. faze.

Namen projekta je dokončanje (dograditev in razširitev) manjkajočih cestnih in komunalnih ureditev (cesta, parkirišča, javna razsvetljava, meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod, zelene površine) v II. in delno III. fazi Severno obrtno – industrijski coni v Murski Soboti. Z izvedbo projekta se bo omogočilo dodatne komunalno urejene poslovne površine za razvoj in širitev gospodarskih dejavnosti v Pomurju ter na ta način vzpostavilo pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest.

S projektom se želi zagotoviti pogoje za razvoj in rast obstoječih in privabiti nova mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki bodo svojo podjetniško dejavnost razvila na območju te cone. Operacija prispeva k vzpostavitvi pogojev za gospodarski razvoj, k pospeševanju podjetništva, h generiranju novih delovnih mest, k zniževanju dnevne delovne migracije prebivalcev, k izboljšanju zaposlitvenih možnosti za visoko kvalificiran kader, k izboljšanju kakovosti življenja in k uresničevanju razvojnih vizij MOMS.

Načrtovane so naslednje ureditve: izgradnja ceste z meteorno odvodnjo, postavitev javne razsvetljave, ureditev površinam za pešce in kolesarje ter parkirišč, izgradnja fekalne kanalizacije, vodovoda in ureditev zelenih površin.

Na območju SOIC se je tako uredila nujno potrebna infrastruktura in zagotovil kakovosten prostor za gospodarski razvoj občine in ne nazadnje tudi regije. S tem se želi spodbuditi ustrezen razvoj proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti ter nove zaposlitvene možnosti zlasti srednje in visoko izobraženega kadra pomurske regije.

Cilji in rezultati:

Glavni cilj projekta, ki je usklajen s cilji OP EKP 2014-2020, je spodbuditi nadaljnji razvoj MSP, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji, z vzpostavitvijo primernih infrastrukturnih pogojev za njihovo poslovanje v poslovni coni ter s tem povečati dodano vrednost MSP.

Z izvedenim projektom se bo prav tako prispevalo k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni in povečalo zaposlovanje v podjetjih na območju investicije.

Splošni cilj projekta je v MOMS na območju SOIC urediti ustrezno in potrebno infrastrukturo ter s tem zagotoviti kakovosten prostor za gospodarski razvoj mestne občine in regije. 

Cilj prednostne osi 03 – Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast je pospešiti rast in razvoj ter izboljšati mednarodno konkurenčnost podjetij, posebej MSP. Za uspešno doseganje ciljev v okviru te prednostne osi je nujno sočasno izvajanje ukrepov na področju vlaganj v mednarodno in regionalno konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja, trga dela in izobraževanja pa tudi na področju povečevanja učinkovitosti dela javne uprave in pravosodnih organov.

Specifični cilj prednostne naložbe OP EKP 2014–2020 predstavlja: Povečanje dodane vrednosti MSP.

Obdobje izvajanja projekta:

Projekt se izvaja v obdobju od aprila 2018, ko je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta do septembra 2022, ko so bile zaključene vse načrtovane projektne aktivnosti.

Vrednosti in financiranje:

Projekt bo sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov projekta. Neupravičene stroške predstavlja DDV in nekateri drugi stroški, ki v skladu s predpisi niso upravičeni do sofinanciranja. Zgornja meja sofinanciranja je bila določena že v Dogovoru za razvoj pomurske regije sklenjenem julija 2018. Razliko do zgornje meje sofinanciranja in neupravičene stroške pa financira Mestna občina Murska Sobota.

Skupna vrednost projekta je ocenjena na 923.371,92 EUR.

Vire financiranja projekta zagotavljajo:

Vir financiranja Vrednost (v EUR)
EU sredstva - Evropski sklad za regionalni razvoj 560.535,70
Proračun RS – Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo: 186.811,90
Mestna občina Murska Sobota 176.124,27
SKUPAJ 923.371,92

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezave

Več o evropskih strukturnih in investicijskih skladih na povezavi: www.eu-skladi.si

V Murski Soboti, 29. 5. 2020, spremenjeno 3. 10. 2022