Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih

Namen in vsebina

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

V okviru operacije Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih se je sistem izposoje koles Soboški biciklin razširil tudi na ruralno območje.

Poleg že obstoječih postaj Soboškega biciklina na območju občine Murska Sobota, ki se nahajajo pri BTC Murska Sobota, na Trgu zmage, ob paviljonu EXPANO pri Soboškem jezeru, pri dvorcu Rakičan in v Krogu ob športno-rekreacijskem objektu, je Soboški biciklin dobil tri nova postajališča. Kolesa si po novem lahko izposodite tudi v Murski Soboti na Slovenski ulici ter na območju dveh drugih občin, in sicer na območju občine Moravske Toplice in občine Puconci. V Puconcih se postaja nahaja ob občinski stavbi, v Moravskih Toplicah pa pred Bike centrom oz. nasproti hotelskega kompleksa Term 3000. Tako so uporabnikom dodatno na voljo skupno 17 novih koles od tega 11 električnih.

Vsaka od novih postaj je opremljena s terminalom z LCD zaslonom ter ogrodjem z desetimi zaklepnimi mesti, ki so obenem polnilnice za električna kolesa. Kolesa so po izgledu in funkcionalnosti identična že obstoječim kolesom sistema Soboški biciklin, prav tako so tudi postaje kompatibilne in so povezane v en sistem.

Ob dodatnih postajah in novih kolesih (električna in navadna kolesa) je bil nadgrajen tudi sistem izposoje oziroma registracije v sistem, ki je odslej uporabnikom bistveno prijaznejši, saj poteka neposredno ob postajah, preko računalniškega terminala, plačilo izposoje pa je elektronsko. Uporabnik lahko po opravljeni prijavi uporablja sistem »Soboški biciklin« vse dni v tednu, z upoštevanjem časovne omejitve v višini 14 ur.

Več informacij o sistemu »Soboški biciklin« najdete na https://www.soboskibiciklin.si/.

Opis operacije

Tri nova postajališča so bila postavljena s pomočjo LAS Goričko 2020 v okviru operacije Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih. Operacija je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020, Podukrepa M19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine". Nosilni partner operacije je LAS Goričko 2020 partnerji pa so občine Murska Sobota, Moravske Toplice in Puconci.

Cilji in rezultati

  • Odkrivanje inovativne prakse med partnerji in le-te implementirati v svoje lokalno okolje
  • Ozaveščanje spodbujanje lokalnega prebivalstva k uporabi koles in drugih sredstev trajnostne mobilnosti bo prispevalo k zmanjševanju izpusta emisij v ozračje

Operacija se nanaša na področje trajnostne mobilnosti z navezavo na kreacijo inovativnih turističnih paketov. Pri operaciji se gre za prenos know-how prakse, to je sistema izposoje mestnih koles, iz Slovenije na Irsko, kjer ta sistem še ne obstaja. Irski partner pa razpolaga s kopico izkušenj in dobrih praks s področja kreacije sodobnih turističnih paketov v navezavi na trajnostno mobilnost. Irski partnerji z mesta Kilkenny bodo v svojem lokalnem okolju vzpostavili kolesarsko shemo kot pilotni projekt za preostalo Irsko in druga podobna okolja. Sama uvedba oziroma nadgradnja sistema izposoje koles pa bo potekala tudi na območju slovenskih LAS-ov.

Poleg vzpostavitve ali nadgradnje sistemov izposoje koles, bi slovenski LAS-i, s pomočjo znanja irskih partnerjev, kreirali inovativne turistične pakete. Poleg vzpostavitve ali nadgradnje sistemov izposoje koles, bi slovenski LAS-i s pomočjo znanja irskih partnerjev, kreirali inovativne turistične pakete. Preko strokovne ekskurzije na Irsko v kraj Kilkenny, bodo slovenski LAS-i videli primere dobrih praks in pridobili znanje s področja priprave inovativnih turističnih paketov. Le-to bo implementirano v nadaljevanju operacije, ko bo vsak LAS pripravil vsaj en inovativen turistični paket v navezavi na trajnostno mobilnost.

Partnerji pri operaciji

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

  • Vzpostavitev oziroma razširitev sistema izpoje koles
  • Vključevanje ranljivih skupin
  • Kreacija sodobnega inovativnega turističnega paketa v navezavi na trajnostno mobilnost
  • Promocijske aktivnosti