Vrata v Pomurje – regijski promocijski center

Namen in vsebina

Ob Soboškem jezeru, ob izvozu z avtoceste A5 (koridor Ljubljana–Budimpešta), je bil v letu 2018 zgrajen paviljon Expano, ki je zastavljen kot vstopna točka v Pomurje.

V okviru projekta je bil postavljen paviljon, ki ohranja zunanji videz slovenskega paviljona s svetovne razstave Expo Milano 2015. Izvedene so bile naslednje aktivnosti in sicer nakup zemljišč, arheološka raziskovanja, postavitev paviljona in izgradnja kletnih prostorov, izgradnja pomožnega objekta, komunalna ureditev in izgradnja cestne infrastrukture, ureditev okolice, postavitev in nakup notranje opreme, vzpostavitev produkcije ter promocijske in marketinške aktivnosti.

Z vzpostavitvijo regijskega promocijskega centra »Vrata v Pomurje« se je na nerevitaliziranem območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS) izkoristilo potenciale degradiranega območja ter v tamkajšnje okolje umestilo dejavnosti, ki so in bodo pomembne za gospodarsko in turistično promocijo MOMS kot tudi celotne pomurske regije. Postavljen je na obrežje nastajajočega turističnega, športnega in doživljajskega parka Soboško jezero. Paviljon je zasnovan kot Pomurje v malem in ga sestavljajo štirje glavni sklopi, in sicer razstava, turistično-informacijski center s trgovinico, gostilnica ter prostor namenjen poslovni rabi, kjer je vzpostavljena tudi SPOT točka.

V razstavnem delu se nahaja več tematskih točk, ki predstavljajo regijo iz različnih zornih kotov, in  obiskovalcu ponuja potovanje skozi čas, razglede nad pomurskimi lepotami, predstavitev vode življenja, polet nad Pomurjem, razkriva skrivnosti čarobnega gozda ter približuje umetnost ustvarjanja ob reki Muri v loncih doživetij.

Kronologija projekta

Potreba po sanaciji degradiranega območja ob Soboškem jezeru je bila izpostavljena že v času priprave Trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota v letih 2015 in 2016. Marca 2017 je bil projekt »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center« prepoznan kot prioritetni projekt MOMS in zato vključen v Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestna občine Murska Sobota.

MOMS je marca 2016 kandidirala na Poziv za upravljavca paviljona EXPO Milano 2015. Komisija za pregled prijav je odločila, da je MOMS najustreznejši upravljavec za prevzem premičnih delov slovenskega paviljona in ostale opreme ter lokacija ob Soboškem jezeru najustreznejša za njegovo trajno postavitev. Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je zato oktobra 2016 sklenila Dogovor o prenosu upravljanja z MOMS.

Novembra 2017 je bila podpisana Pogodba o sofinanciranju projekta Promocija regije v obdobju 2016—2019 – Vrata v Pomurje, št. C2130-17Z960601 z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je projekt sofinanciralo na podlagi zakona, ki ureja razvojno podporo pomurski regiji.  V letih 2017 in 2018 je bilo iz tega naslova izplačanih 1.000.000 EUR nepovratnih sredstev.

S projektom »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center« je junija 2017 kandidirala na prvo Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij Prednostne naložbe 6.3, Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih, ki ga je objavilo Združenje mestnih občin Slovenije (v nadaljevanju: ZMOS), za nepovratna sredstva iz naslova mehanizma celostnih teritorialnih naložb (v nadaljevanju: CTN). Na podlagi seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS, ki je bil objavljen avgusta 2018, in Obvestila Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) o ustreznosti postopka izbora operacij ZMOS, je januarja 2018 oddala vlogo za II. fazo postopka neposredne potrditve operacij na MOP. Na podlagi usklajene vloge z MOP je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko maja 2018 izdala Odločitev o podpori št. 6-3/5/MOP/0 za operacijo »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center« in s tem formalno potrdila vlogo in odobrila sofinanciranje projekta. Konec julija 2018 je MOP izdal Sklep o sofinanciranju operacije »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center«, v katerem je določil znesek sofinanciranja tega projekta. Oktobra 2018 je bila podpisana sofinancerska pogodba z MOP, decembra 2018 pa so bila izplačana prva nepovratna sredstva iz naslova mehanizma CTN. Projekt se je zaključil konec leta 2019.

Cilji in rezultati

Glavni cilj projekta je revitalizacija nerevitaliziranega območja MOMS. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020), tematskega cilja 6 »Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov« in prednostne naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«.

Prispevek projekta h kazalnikom rezultata in učinka:

Kazalnik rezultata Naziv kazalnika Ocena prispevka h kazalniku Kazalnik učinka Naziv kazalnika učinka Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9 ovršina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih se izvajajo TUS (ha) 0,89 CO 37 Št. prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb) 18.730*
CO 38 Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2) 7.987,96
CO 39 Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih (m2) 1.249,59

* Opredelitev kazalnika se nanaša na podatek SURS za leto 2019.

S projektom zasledujemo tudi cilje zastavljene v Trajnostni urbani strategiji Mestne občine Murska Sobota in Izvedbenem načrtu trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota. Projekt spada tudi med naložbe v promocijo regije in prispeva h kazalnikom izvajanja Programa spodbujanja konkurenčnosti pomurske regije.

Obdobje izvajanja projekta

Projekt se je izvajal v obdobju 2016—2019. Najprej je bila izdelana vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljena vsa dovoljenja za gradnjo. Prva dela so stekla avgusta 2017, zaključek izvedbe vseh projektnih aktivnosti, vključno s črpanjem vseh CTN sredstev, pa je bil konec leta 2019.

Z mesecem aprilom 2019 je upravljanje objekta Expano prevzel Regionalni razvojni center Murska Sobota, ko je bila tudi uradna otvoritev. Expano obratuje v skladu z odpiralnimi časi, ki so objavljeni na spletni strani www.expano.si.

Vrednost in financiranje

Skupna vrednost projekta znaša 4.811.750,95 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naložbo sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz naslova Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010—2019 (Uradni list RS, št. 87/09, 82/15 in 27/17), Spremenjenega Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010—2017.

Viri financiranja:

Vir financiranja Vrednost (v EUR)
ESRR – EU prispevek (CTN) 2.064.574,00
ESRR – RS prispevek (CTN) 516.143,50
MGRT (Pomurski zakon) 1.000.000,00
Lastna sredstva (Mestna občina Murska Sobota) 1.231.033,45
SKUPAJ 4.811.750,95

Glavni izvajalci in dobavitelji

Idejna zasnova razstave:

  • FrancFranc d.o.o.

Projektanti:

  • Arhitektura objekta: Sono Arhitekti d.o.o. s podizvajalci Lazar d.o.o., Veling-Deol projektiranje in energetski inženiring d.o.o. ter Aleš Matuš s.p. - projektiranje, inženiring "Mat-El".
  • Notranja arhitektura: AU Arhitekti d.o.o.

Gradnja:

  • Lumar IG d.o.o. in SGP Pomgrad d.d. s podizvajalci Riko Hiše d.o.o., Elektrostudio d.o.o. ter Plam d.o.o.

Izvajalci opreme in razstave:

  • Oprema kuhinje in ostalih prostorov: Lesnina MG oprema d.d.
  • Oprema in druga obrtniška dela za razstavo: RPS d.o.o.
  • Tehnološka oprema in produkcija: TSE d.o.o. s podizvajalcem Art Rebel 9 d.o.o.

Nadzor:

  • Štraf d.o.o.

Povezave

Več o evropskih strukturnih in investicijskih skladih na povezavi: www.eu-skladi.si

Spletna stran Vrata v Pomurje: www.expano.si

 

V Murski Soboti, 8. 10. 2018, spremenjeno 11. 3. 2019, 11. 4. 2019, 27. 1. 2020

Poročilo o izvedbi investicije in poslovanju Expano
pdf (3.72 MB)