MURMAN

                                                                                                         

                                    

Projekt Murman je bil odobren v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, drugi rok 2. skupnega javnega razpisa. Mestna občina Murska Sobota sodeluje na projektu kot partner. Vodilni partner je Zavod za zdravstveno varstvo Maribor. Sodelujejo še: Inštitut za ekološki inženiring, Wasserverband Grenzland Süd-ost, Steiermärkische Landesregierung, Umweltbundesamt Wien, Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o., Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d in Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. Vrednost projekta znaša okrog 1,3 milijona evrov. Projekt delno financira Evropska unija – Evropski sklad za regionalni razvoj.

Projekt Murman se osredotoča na problematiko pitne vode. Voda je naravni vir, ki je življenjskega pomena za obstoj in razvoj življenja na našem planetu. Njen pomen iz dneva v dan narašča. Zaradi vse močnejših in bolj raznolikih vplivov človekovih dejavnosti, kakor so urbanizacija, promet, kmetijstvo, industrija, energetika in turizem, je voda vse bolj izpostavljena negativnim posledicam teh dejavnosti. Poleg tega analize trendov posameznih podnebnih parametrov, izvedene v zadnjih letih, kažejo, da bodo učinki podnebnih sprememb še naprej negativno vplivali na količino in kemijsko sestavo podzemne vode v območju murske doline. Zaradi dolgoročnih trendov zniževanja letne količine padavin, trendov povečevanja letnih temperatur, daljših obdobij vegetacije in manjšega števila dni s snežno odejo smo na območju Pomurja in Dravskega polja v Sloveniji opazili postopno zniževanje ravni podzemne vode. To znižanje ravni podzemne vode ne pomeni le znižanja količin vode, temveč tudi posledično povečanje koncentracije posameznih onesnaževal v podzemni vodi. Prizadevati si moramo za doseganje dobrega stanja vode v vsakem posameznem vodnem telesu. Ukrepi za površinske vode in podzemno vodo istega ekološkega, hidrološkega in hidrogeološkega sistema morajo biti prilagojeni.

Namen projekta je vzpostaviti stalno obvladovanje kakovosti vodnih virov in podzemne vode v sodelovanju med upravo, organizacijami za oskrbo z vodo in zainteresiranimi stranmi za zaščito kakovosti in količine podzemne vode kot vira pitne vode. Prav tako izboljšati pa tudi informacijski sistem za spremljanje količine in kemijskega stanja podzemne vode, vodnih tokov in tal, ki se bo uporabljal za celovito ocenjevanje stanja onesnaženosti.

V okviru projekta bomo obveščali in ozaveščali različne ciljne skupine javnosti na podlagi pridobljenih – in končnih rezultatov projekta, da se izboljša prepoznavanje ranljivosti vodovarstvenega območja in prilagodi uporaba vodovarstvenih območij za zagotovitev dobrega stanja kakovosti podzemne vode. Lokalne oblasti, organizacija za oskrbo z vodo in ljudje, ki živijo v porečju Mure in Drave, so zelo zainteresirani za zmanjšanje ravni nitratov in pesticidov v pitni vodi, kar pomeni izboljšanje kakovosti pitne vode, tako da ne bo predstavljala tveganja za zdravje ljudi. Ključni cilj projekta je oblikovati strategije in ukrepe za obvladovanje tveganja, ki bodo v obliki operativnih dokumentov vključeni v strateške dokumente lokalnega organa. Bistvo strategije in ukrepov za obvladovanje tveganja je skupno trajnostno gospodarjenje v celotni regiji, ki ne bo vodilo do dodatnih socialno-ekonomskih problemov, da se prilagodijo prakse kmetovanja za zmanjševanje zahtev po obremenjevanju podzemne vode z nitrati in pesticidi ter za zagotavljanje gospodarskega razvoja regije.

Glavni koristniki rezultatov  projekta so upravni organi, skupnosti, uporabniki pitne vode, organizacije za oskrbo z vodo in organi za regionalno načrtovanje, Kmetijsko gozdarska zbornica in kmetovalci.

Spomladi 2012 sta v okviru projekta v Murski Soboti potekala dvodnevno strokovno srečanje  ter strokovni posvet o pitni vodi "Voda in prostor". Slednjega se je udeležila tudi poslanka v Evropskem parlamentu dr. Romana Jordan in poslanec Državnega zbora mag. Dejan Židan.

MURMAN_Soboske_Novine_april 2012
pdf (321.76 KB)