Nadzorni odbor

Naloge nadzornega odbora

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Člani nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota

  • Renata PINTER VERTOT  (predsednica)
  • prof. dr. Darja SENČUR PEČEK
  • Melita DOMJAN
  • Franc KRAMAR
  • Robert GRAH

Dokončna poročila Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota so v priloženih datotekah.

Arhiv: Nadzorni odbor 2010 - 2014

Datoteke: