Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Mestna občina

Murska Sobota

Številka:

35280-0009/2019-3 (500)

Datum:

29.10.2019

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi  52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja:

  • namero o sklenitvi neposredne pogodbe – pogodbe o brezplačni uporabi premoženja v lasti Mestne občine Murska Sobota in sicer brezplačne delne uporabe Mestnega stadiona Fazanerija, na parcelni številki 12 in 13, k.o. 105 Murska Sobota.  

Zainteresirane pravne osebe, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu,  vabimo, da najkasneje do 18.11.2019 izkažejo interes za sklenitev pogodbe o brezplačni uporabi in sicer pisno, na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si. Po prejemu ponudb, se bodo v primeru več zainteresiranih oseb, z njimi opravila pogajanja o najprimernejših uporabnikih.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim uporabnikom, po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter po predhodno opravljenih pogajanjih v primeru več interesentov. Sprejem ponudbe ali izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov uporabnika, matično številko in davčno številko ter podatke o podeljenem statusu nevladne organizacije v javnem interesu.

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu oddaje v najem ter ogledu nepremičnine in objekta lahko uporabniki pridobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota pri Martini Caf Šaruga na tel.št. 02 525 16 31 ali pri Borutu Slaviču na tel.št. 02 525 16 16.

Mestna občina Murska Sobota lahko postopek oddaje v brezplačno uporabo, kadarkoli do sklenitve pogodbe o brezplačni uporabi, ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.

 

 

         dr. Aleksander JEVŠEK

                     Ž U P A N

 

Rok za prijavo: 
ponedeljek, 18. November 2019