Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Mestna občina

Murska Sobota

 

Številka:

3502-0341/2019-1 (530)

Datum:

4.11.2019

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Na podlagi  52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja:

 

  • namero o sklenitvi neposredne pogodbe – kupoprodajne pogodbe in sicer za prodajo nepremičnine parc. št. 1687  k.o. 105 - Murska Sobota, ID znak parcela 105  1687, kar predstavlja stavbno zemljišče v površini 458 m2, ki je v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote  

 

Nepremičnina se prodaja  po sistemu »videno-kupljeno«.

 

Najnižja ponudbena cena je 15.114,00 EUR brez DDV. Kupec nosi tudi stroške davkov,  stroške overitve podpisa na pogodbi in stroške vpisa v zemljiško knjigo.

 

Vse zainteresirane vabimo, da najkasneje do 25.11.2019 do 15. ure, izkažejo interes pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, osebno ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si,  za sklenitev kupoprodajne pogodbe oz. podajo pisne ponudbe z določeno višino kupnine. Po prejemu ponudb, se bodo v primeru več zainteresiranih oseb z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

 

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom, po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi ponudniki. Sprejem ponudbe ali izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov kupca, matično številko, davčno številko in številko računa s katerega bo nakazana kupnina.

 

Rok za plačilo kupnine je 30. dan od prejema računa. Zemljiškoknjižno dovolilo bo kupcu izročeno po plačilo celotne kupnine. Plačilo kupnine v roku iz te alineje je bistvena sestavina pravnega posla.

 

Pri nepremičnini parcelni številki 1687 k.o. 105-Murska Sobota je, vknjižena služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi motornimi vozili v površini 56 m2, za nedoločen čas.

 

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu razpolaganja ter ogledu nepremičnine ponudniki lahko pridobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali pri Martini Caf Šaruga, na tel. št. 02 525 16 31.

 

Mestna občina Murska Sobota lahko postopek prodaje, kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe, ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ponudbo.

 

 

      

  dr. Aleksander JEVŠEK

            Ž U P A N

 

Rok za prijavo: 
ponedeljek, 25. November 2019