Celovita prenova Kroške ulice

četrtek, 30. Julij 2020

Spoštovani!

V začetku avgusta bomo na Kroški ulici v Murski Soboti začeli izvajati investicijo v sklopu projektov trajnostne mobilnosti v urbanih območjih. Predmetna investicija bo vplivala tudi na nemoteno življenje prebivalcev te in sosednjih ulic, zato vas želimo na ta način seznaniti z nekaterimi ključnimi informacijami glede poteka investicije.

 

Kaj obsega obnova Kroške ulice?

Investicija, katere cilj je vzpostavitev kakovostnih kolesarskih povezav v Mestni občini Murska Sobota ter ureditev pripadajoče cestne in komunalne infrastrukture, obsega ureditve na Kroški ulici v dolžini cca. 1 km, in sicer od priključevanja na Cankarjevo ulico (na severni strani) do priključevanja na obvoznico (na južni strani) ter zajema:

 • izgradnjo obojestranske kolesarske steze, ki bo nivojsko ločena od cestišča, z izjemo na krajšem odseku na južni strani, kjer bo zgrajena dvosmerna enostranska kolesarska steza,
 • ureditev površin za pešce na obeh straneh ulice v primerni širini (1,5 m),
 • preplastitev cestišča po celotni dolžini ulice,
 • obnovo vodovodnega omrežja ter izvedbo meteorne odvodnje s ponikanjem,
 • obnovo javne razsvetljave po celotni dolžini,
 • ureditev zelenic s ponovno zasaditvijo obojestranskega drevoreda; obstoječi drevored se v celoti odstrani in se zasedi novi (kroglasti javor), tudi na območju, kjer ga do sedaj ni bilo,
 • na obeh straneh ulice se v bližini že obstoječih avtobusnih postajališč vzpostavita novi postajališči z nadstrešnicama,
 • v območju mostu čez razbremenilni kanal ni predvidenih investicijskih posegov.

Sočasno z izvedbo projekta se bodo izvajala obnovitvena dela na vodovodnih priključkih. Upravljavec vodovoda priporoča, da se sočasno izvedejo vodomerni jaški na parceli. O tej možnosti boste posebej obveščeni s strani Komunale, javno podjetje d.o.o..

 

Kdaj se bodo izvajala dela?

Pričetek del je predviden v začetku avgusta. Dela bodo trajala cca. 6 mesecev in bodo predvidoma zaključena konec januarja 2021.

 

Kako in kje bo potekala gradnja?

Gradnja bo potekala po posameznih fazah, tako da bosta promet in dostopnost za lokalno prebivalstvo čim manj motena. Potek obnove je predviden na naslednji način:

 • na začetku bodo potekala pripravljalna dela,
 • sledila bo izgradnja komunalne infrastrukture na vzhodni strani ulice, v smeri od križišča s Kološevo proti Cankarjevi, v območju izven cestišča (med cesto in parcelnimi mejami),
 • nadalje je predvidena izvedba podobnih del na zahodni strani ulice,
 • na obeh straneh ceste se bodo nadalje izvajale zaključne ureditve (asfaltiranje, urejanje zelenic, zasaditve dreves, postavitev javne razsvetljave ipd.),
 • sočasno se bodo izvajale ureditve na odseku od priključka na Jakobovo naselje proti obvoznici,
 • nazadnje se bo izvedla celostna sanacija cestišča s preplastitvijo.

V času gradnje bo gradbišče organizirano na način, da bodo zapore urejene samo v odsekih, kjer bodo neposredno potekala dela. Dostopi do objektov bodo zagotovljeni ves čas gradnje. Manjše prekinitve dostopov so predvidene zgolj ob ureditvi vodovodnih in cestnih priključkov pri posameznih hišah. O teh prekinitvah boste prebivalci vnaprej obveščeni s strani izvajalcev investicije. 

Za tranzitni promet bo urejen obvoz preko krožišča pri Gaju, lokalni promet pa bo večino časa gradnje dovoljen po prometnem režimu, glede na potek del.

   

Ključni podatki o investiciji

Celotna investicija obnove Kroške ulice z vsemi predvidenimi stroški je ocenjena na 800.000 EUR in je sestavni del evropskega projekta z nazivom »Urejanje kolesarskih povezav – 2. faza« v sklopu celotnih teritorialnih naložb za namen spodbujanja trajnostne mobilnosti v urbanih območjih. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (v višini 85 % upravičenih stroškov investicije).

Glavni izvajalec del je podjetje PROHAUS d.o.o., ki je bilo na javnem razpisu izbrano kot najugodnejši ponudnik. Nadzor nad izvedbo del bo vršilo podjetje ATRIJ d.o.o..

 

Obveščanje

Za neposredne ureditve ob in na priključkih k posameznim objektom boste obveščeni s strani glavnega izvajalca. V primeru kakršnihkoli težav se lahko obrnete na:

 • odgovornega vodjo del - g. Klemen Zajc,
 • odgovornega nadzornika del - g. Anton Kolarič, ali
 • Mestno občino Murska Sobota - g. Bogomir Rola, e-naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si, tel. št.: 02 525 16 57.

O poteku gradnje vas bomo obveščali tudi preko spletne strani Mestne občine Murska Sobota, lokalnega časopisa Soboške Novine in preko drugih medijev.

Ker se zavedamo, da vsako gradbišče posega v običajni način življenja v neposredni bližini, se bomo potrudili, da bo izvajanje del čim manj moteče. Vljudno vas prosimo za strpnost in razumevanje, saj ocenjujemo, da je v obojestranskem interesu, da bo končna podoba Kroške ulice lepša in prijaznejša za vse, predvsem pa za tam stanujoče prebivalce.

 

Mestna uprava