Glavni odbor Skupnosti občin Slovenije o sproščanju ukrepov v občinah

24. 4. 2020 je potekala 3. izredna seja glavnega odbora SOS. Članice in člani glavnega odbora SOS, ki so županja in župani občin, so se seznanili s sklepom predsedstva SOS glede predlaganega dviga povprečnine, obravnavali sklep Vlade Republike Slovenije, št. 10007-46/2020/5, z dne 22. 4. 2020, s katerim je Vlada na podlagi šestega odstavka 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 49/20; v nadaljevanju ZIUZEOP) določila obseg sredstev za financiranje dodatka, njihovo razdelitev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za razdelitev posrednim proračunskim uporabnikom. Ter obravnavali predlog za sproščanje ukrepov v občinah.

 1. Sklep predsedstva SOS glede predlaganega dviga povprečnine

Predsedstvo SOS je na korespondenčni seji sprejelo sklep, ki se nanaša na 32. člen Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, s katerim se povečuje višina povprečnine za občine.

In sicer predsedstvo Skupnosti občin Slovenije podpira predlagano višino povprečnine  v 32. členu predloga Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, ki določa, da se povprečnina za proračunsko leto 2020 iz »589,11 eura« povečuje na višino »623,96« eura.

Skupnost občin Slovenije ob tem pričakuje, da se z namenom finančne razbremenitve občin na sejo Državnega zbora RS prioritetno uvrsti Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO, EPA 953-VIII) in se ga nujno sprejme.

Skupnost občin Slovenije pričakuje, da občine iz naslova sofinanciranja investicij po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin prejmejo 6% nepovratnih sredstev in tako v naslednjih mesecih poskrbijo za zagon nujnih investicijskih ciklov.

Skupnost občin Slovenije pričakuje, da se Ministrstvo za javno upravo zadolži, da nujno vzpostavi ustrezen sistem financiranja občin, po katerem se občinam, ki bodo imele največje izpade prihodkov, in občinam, ki že sedaj niso prejemale takšne višine primerne porabe ali primernega obsega sredstev, da bi lahko pokrile stroške izvajanja zakonskih nalog, zagotovijo dodatna sredstva. To je mogoče doseči tako, da k primerni porabi ali primernemu obsegu sredstev dobijo dodaten odstotek sredstev.

Prav tako je nujna sprememba 64. in 82. člena ZIUZEOP, ki določata plačilne roke. Novo-postavljeni roki so zelo kritični za obstoj stabilnega finančnega stanja v občinah in bodo v občinah povzročili težave z zagotavljanjem likvidnosti.

 1. Določanje dodatka po 71. členu ZIUZEOP

Glavni odbor je obravnaval tudi sklep Vlade Republike Slovenije, št. 10007-46/2020/5, z dne 22. 4. 2020, s katerim je Vlada na podlagi šestega odstavka 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 49/20; v nadaljevanju ZIUZEOP) določila obseg sredstev za financiranje dodatka, njihovo razdelitev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za razdelitev posrednim proračunskim uporabnikom.

Na podlagi odločitve članic in članov je bil poslan poziv na Generalni sekretariat Vlade RS po pripravi enoznačnih navodil s kriteriji za občine, na podlagi katerih bodo občine lahko ravnale poenoteno pri razdelitvi in izplačilu dodatka za zaposlene v občinskih upravah in posrednih proračunskih uporabnikih, katerih ustanoviteljice so, in za katere iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva za njihove plače.

 1. Sproščanje ukrepov v občinah

Glede na stanje števila okuženih v Sloveniji in dejstvo, da se kažejo znaki prvega umirjanja pandemije ter nujnost ponovne vzpostavitve delovanja gospodarstva in drugih sistemov, z namenom zmanjšanja celotne nacionalne škode, se je na državo posredoval poziv po kontroliranem in načrtovanem sproščanju strogih omejevalnih ukrepov, sprejetih ob razglasitvi pandemije. Predlogi za sproščanje so:

 1. Nacionalni inštitut za javno zdravje RS (NIJZ) naj nujno pripravi natančna navodila in protokole, ki jih je ob odpiranju in ponovnem zagonu sistemov, potrebno spoštovati z namenom zagotavljanja zdravstvene varnosti;

 2. da pristojna ministrstva in Vlada o načrtovanih odločitvah, ki imajo neposreden vpliv na življenje in delo občank in občanov v občinah neposredno obvešča in tudi usklajuje z županjami in župani prizadetih občin;

 3. da se čim prej omogoči nemoteno delovanje zdravstvenih ustanov (zobozdravstvo, splošna medicina in specializirane ambulante) zaradi preventivnih ukrepov pred poslabšanjem splošnega javnega zdravja državljank in državljanom, ob spoštovanju ukrepov, ki jih določi NIJZ;

 4. da se omejitev gibanja med občinami odpravi v celoti in se pogojno omeji  samo v okoljih/občinah, kjer je zaradi števila okuženih nujna še dodatna previdnost ali pa v občinah, kjer si država ali občine ne želijo novega »turističnega pritiska;

 5. se omogoči začetek dela vsem podjetjem in gospodarskim družbam ob spoštovanju ukrepov, ki jih določi NIJZ;

 6. se natančno opredeli protokol vračanja tujih delavcev na trg delovne sile v Sloveniji, njihove namestitve, testiranja ter še posebej, obveznosti delodajalcev;

 7. se ponovno vzpostavi javni potniški promet ob spoštovanju vseh ukrepov, ki jih opredeli NIJZ;

 8. se ponovno odpro vrtci ob spoštovanju ukrepov, ki jih opredeli NIJZ; v naslednjem koraku osnovne šole, srednje in nazadnje fakultete;

 9. se ponovno odpro knjižnice, muzeji, galerije ob spoštovanju ukrepov, ki jih opredeli NIJZ;

 10. se odpro vse storitve dejavnosti, ki omogočajo varno delovanje ob spoštovanju vseh varnostnih ukrepov;

 11. se odpro knjigarne in tiste trgovine, ki so potrebne za nemoteno življenje in delo ljudi;

 12. se kontrolirano sprostijo omejitve pri uporabi športnih objektov ter sprostijo omejitve pri športnega udejstvovanja tudi v drugih športih ob upoštevanju navodil, ki jih pripravi NIJZ.

 

Vir: Skupnost občin Slovenije