Javno zbiranje ponudb - prodaja stanovanja na Zvezni ulici

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje prodaja:

Predmet javnega zbiranja ponudb

 1. Prodaja nepremičnine – stanovanja z ID znakom: 105 3717 23, del stavbe 23, v večstanovanjsko-poslovnem objektu, v 5. nadstropju, št. etaže 6.

  Zemljiškoknjižna lastnica je Republika Slovenija. V naravi predstavlja stanovanje v skupni neto tlorisni površini 60,13 m2 na naslovu Zvezna ulica 4, Murska Sobota, in je locirano na parceli št. 1326/3 k.o. 105 Murska Sobota, z ID št. 105 1326/3, skupaj s solastniškimi deleži na hodnikih, stopnišču in delih in napravah večstanovanjskega in poslovnega objekta. 

  Izklicna cena: 67.200,00 EUR (ne vključuje davka na promet nepremičnin in stroškov vpisa v zemljiško knjigo – plača kupec).

   

Pogoji za udeležbo ponudnikov:

Pri postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak ponudnik zase, ter pravočasno in pravilno odda pisno ponudbo, kot je določeno v dokumentu Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin. 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo v slovenskem jeziku.
 

Oddaja ponudb

Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprtih ovojnicah najkasneje 3. 7. 2023 do 12:00 v vložišče Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana.

Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: Ponudba za nakup nepremičnin ZRSZ – 03.07.2023 – NE ODPIRAJ.

Na zadnji strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov ponudnika.
Podrobnejše informacije

 • Ogled predmeta prodaje je možen po predhodni najavi kontaktni osebi: Darja Glavan, telefon: 031 348 762, najkasneje do 23. 6. 2023.
   
 • Za dodatne informacije in podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnete na kontaktno osebo: Lori Konestabo Pergar, telefon: 01 47 90 914

https://www.ess.gov.si/o-zrsz/stvarno-premozenje/