Komunalna ureditev Severne obrtno – industrijske cone II. dokončana

ponedeljek, 14. September 2020

V začetku meseca septembra so bila delno dokončana gradbena dela v okviru projekta »SOIC MURSKA SOBOTA – UREDITEV OBMOČJA II. IN DELNO III. FAZE«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt predstavlja nadaljevanje ureditve cestne in komunalne infrastrukture severnega dela Severne obrtno-industrijske cone (SOIC) v Murski Soboti, ki je bila doslej komunalno urejena le na območju I. in delno II. faze.

V okviru projekta so bile v letu 2020 izvedene manjkajoče ureditve v II. fazi cone in sicer:

  • cesta z meteorno odvodnjo, javno razsvetljavo, hodniki za pešce in parkirišča,
  • fekalna kanalizacija,
  • vodovod.
  • zelene površine in zasajen dvoredni drevored s 45 drevesi srebrne lipe.

S tem je Mestna občina Murska Sobota na tem območju dokončala ureditev potrebne infrastrukture, ki jo za razvoj proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti ter nove zaposlitvene možnosti potrebujejo tamkajšnja podjetja. Medtem je h gradnji novih objektov v coni že pristopilo prvo podjetje.

Sočasno z gradnjo omenjene javne infrastrukture pa je potekala tudi gradnja komunalnih vodov drugih investitorjev (elektrika, plin, telekomunikacije).

Skupna vrednost vseh del izvedenih v letu 2020 znaša cca. 445.000 EUR. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in namenskimi sredstvi Proračuna RS v deležu 75% : 25% na podlagi Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije. Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov projekta, ki pa je omejena z višino sofinanciranja za ta projekt v okviru Dogovora za razvoj regij. Razliko financira Mestna občina Murska Sobota.

Urejanje Severno obrtno – industrijske cone na območju III. faze (območje križanja z bodočo vzhodno obvoznico) je načrtovano za izvedbo v letih 2021 in 2022.