Naj prostovoljci 2018

Slika
Pomanjsane naj prostovoljci 2019 (3)

Murska Sobota je »Prostovoljstvu prijazno mesto«. Slovenska filantropija in Slovenska mreža prostovoljskih organizacij s tem nazivom izpostavljata tiste občine, ki prepoznajo pomen prostovoljskega dela občanov, cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. 

Župan Mestne občine Murska Sobota se že tradicionalno s posebno prireditvijo tudi javno zahvali vsem prostovoljcem za njihovo delo ter posebej izpostavi tiste posameznike in organizacije, ki so si v minulem letu še posebej prizadevali na področju prostovoljstva.

Na včerajšnji prireditvi v Gledališču Park je župan Jevšek izročil posebna županova priznanja naj prostovoljcem leta 2018 v Mestni občini Murska Sobota.

Naj prostovoljka leta 2018 v Mestni občini Murska Sobota je postala Veronika Horvat

Veronika Horvat, je upokojena medicinska sestra, ki že več kot 10 let v Društvu upokojencev Murska Sobota deluje kot prostovoljka in koordinatorka prostovoljcev na področju socialne in humanitarne dejavnosti. V sklopu društva je prevzela vodenje projekta Starejši za starejše, ki se sicer izvaja po vsej Sloveniji. V okviru projekta je prevzela tudi koordinacijo 1700 obiskov starejših občanov v Mestni občini Murska Sobota, naseljih Rakičan in Nemčavci.  

Po številu obiskov starejših je najuspešnejša v celotni Sloveniji. Za svoje delo je prejela tudi priznanje Zveze društev upokojencev Slovenije. Veronika Horvat koordinira tudi skupino prostovoljcev v Splošni bolnišnici Murska Sobota in sodeluje z Domom starejših Rakičan ter Centrom za starejše Murska Sobota. Tako se trudi osamljene oskrbovance na različne načine  vključiti v družabno življenje. Vsako leto ob božično-novoletnih praznikih s skupino prostovoljcev obišče in skromno obdari okrog 270 starejših občanov Mestne občine Murska Sobota. Prav tako skrbi, da se vsako leto ob 8. marcu in materinskem dnevu obdari občanke, ki so starejše od 80 let. Sodeluje tudi z Rdečim križem in Karitasom, saj starejšim ljudem za katere na ugotovi, da so v stiski, zagotavlja in dostavlja pakete hrane. Je članica Sosveta za socialne zadeve na Mestni občini Murska Sobota. Skozi vse leto skrbi za izobraževanje prostovoljcev Društva upokojencev Murska Sobota ter sodeluje s Hišo sadeži družbe, katere soustanoviteljica je.

Na vsa področja svojega delovanja je vnesla nove in uspešne metode dela, predvsem v skrbi za starejše, ki živijo sami in osamljeni. Prijazne besede ji nikoli ne zmanjka, drobne pozornosti ji niso tuje.

Naj prostovoljno društvo 2018 v Mestni občini Murska Sobota je Društvo gluhih in naglušnih Pomurja

Zavest in potreba po premagovanju komunikacijskih ovir ljudi z okvaro ali popolno izgubo sluha je člane tesno združila v društvo, ki skrbi za potrebe gluhih, naglušnih, gluhoslepih ter oseb s polževim vsadkom na področju Pomurja. Društvo deluje od leta 1956 na območju 27 pomurskih občin in vključuje 570 članov ter ima pridobljen status društva, ki deluje v javnem interesu in status invalidske organizacije.

Gluhota in naglušnost štejeta zaradi komunikacijske oviranosti, ki pomeni trajno izoliranost iz slišečega okolja, med eno večjih invalidnosti. Dostopnost do informacij in komunikacij, uporaba znakovnega jezika ter tehničnih pripomočkov za gluhe in naglušne so ključnega pomena za vsa področja osebnega življenja invalidov sluha, za enakopravnost in ohranitev človeškega dostojanstva ter integritete. 

Da bi zadovoljili te potrebe oseb z okvaro sluha so člani razvili ter skozi desetletja strokovno izpopolnjevali posebne socialne programe, kakor tudi specifične storitve za njihove potrebe. Izvajajo se kot dopolnitev dejavnosti javnih služb, velikokrat kar namesto njih.

Pri izvajanju vseh aktivnosti in programov društva že vrsto let sodelujejo prostovoljci, ki so vključeni v programe pomoči pri premagovanju komunikacijskih ovir ter ohranjanju in vzdrževanju socialnih stikov in družabništvu. Brez pomoči društva, društvene mreže prostovoljcev ter nesebične podpore družine vsakega posameznika, bi bila ta družbena skupina izolirana iz slišečega okolja. Posebno mesto pri izvajanju programov in vseh oblik podpore gluhim imajo tolmači znakovnega jezika gluhih, ki so na voljo gluhim osebam 24 ur na dan, vse leto. Tudi kot prostovoljci.

V kategoriji naj prostovoljna organizacija je komisija izbrala Rdeči križ Slovenije Območno združenje Murska Sobota

Poslanstvo in naloge Rdečega križa pri Območnem združenju Murska Sobota vsako leto uresničujejo ob podpori prostovoljcev, članov RK, mentorjev, zunanjih sodelavcev, poslovnih partnerjev, vladnih in nevladnih institucij ter podjetij, ki jih podpirajo z donacijami. V 39 krajevnih organizacijah deluje okrog 400 prostovoljcev, ki vsako leto opravijo okrog 4500 ur prostovoljnega dela.

Prostovoljci pri Območne organizacije RK delujejo na različnih področjih, najbolj odmevno pa je zagotovo krvodajalstvo, ki ima za cilj zagotovitev zadostnega števila krvodajalcev za potrebe Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Prostovoljci delujejo tudi na področju prve pomoči. V Murski Soboti imamo 3 ekipe in 18 prostovoljcev, ki vsako leto brezplačno na priložnostnih mestih izvajajo:
• demonstracije prve pomoči in oživljanja,
• delijo kampanjska gradiva v šolah in različnih javnih mestih,
 ter osveščajo in usposabljajo  o  najnujnejših ukrepih prve pomoči na raznih javnih prireditvah.

Nepogrešljivi so prostovoljci RK, ko pride do naravnih in drugih nesreč, ki so angažirani pri izvajanju ukrepov zdravstvenega varstva ljudi ter izvajanju ukrepov za sprejemanje, nastanitev in preskrbo ogroženih ljudi.  

Največ prostovoljcev pa še zmeraj dela na področju socialne dejavnosti, kjer opravijo največ prostovoljnih ur in vsako leto razdelijo od 150 do 160 ton pomoči v obliki prehrambnih paketov. Zbirajo, skladiščijo in delijo tudi vse oblike druge materialne pomoči.  Organizirajo in izvajajo humanitarne zbiralne akcije  ter skrbijo za boljšo kakovost življenja starejših oseb, predvsem z obiski starejših, invalidov in bolnih.

Prostovoljci ogromno ur opravijo tudi pri delu z ranljivimi skupinami, kot so Romi, brezdomci, otroci, migranti in zasvojene osebe.

Prostovoljci Rdečega križa med drugim tudi sodelujejo v različnih akcijah za varovanje in krepitev zdravja različnih ciljnih skupin prebivalstva.


Slavnostna govornica na dogodku je bila izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak, ki je izpostavila pomen prostovoljcev v družbi.

V kulturnem programu so nastopili člani Društva harmonikarjev Murska Sobota.