Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - kupoprodajne pogodbe

Mestna občina Murska Sobota 

Številka: 478-0129/2022-2 (530) 
Datum: 16.04.2024

Na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja: 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – KUPOPRODAJNE POGODBE

1. Predmet pogodbe:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe se nanaša na prodajo nepremičnine v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote (1/1) :

- parc. št. 1263/16 k.o. 111 – Černelavci,ID znak parcela 111 1263/16, ki predstavlja stavbno zemljišče površine 325 m2,

Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«.

Nepremičnina se prodaja za izhodiščno ceno 2.483,00 EUR (z besedo: dva tisoč štiristo triinosemdeset evrov in 00/100). V ceno ni vključen 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Na območju nepremičnin veljajo prostorski akti in sicer: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/2016, 67/2016) ter občinski podrobni prostorski načrt in sicer: Odlok o ureditvenem načrtu za območje dela naselja Černelavci – ulici Pušča in Kranjčeva (zaselek Pušča) (Uradni list RS, št. 79/1997).

2. Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu in njene sestavine: 

Vse zainteresirane vabimo, da najkasneje do 07.05.2024do 10. 00 ure, izkažejo interes pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, osebno ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si , za sklenitev kupoprodajne pogodbe oz. podajo pisne ponudbe z določeno višino kupnine.

Pisna izjava o interesu za sklenitev kupoprodajne pogodbe se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto priporočeno prednostno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prejem ponudbe.

Če je izjava dana osebno v vložišče Mestne občine Murska Sobota, se šteje, da je pravočasna, če je oddana v vložišče najkasneje do 07.05.2024 do 10.00 ure.

Če je ponudba poslana na objavljeni elektronski naslov se šteje, da je pravočasna, če prispe na elektronski naslov do 07.05.2024 do 10.00 ure.

Sprejem ponudbe ali izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov kupca, ponudbeno ceno, kontaktne podatke (tel. št. in/ali elektronski naslov), matično številko/EMŠO, davčno številko in številko TRR računa s katerega bo nakazana kupnina .

3. Izvedba pogajanj in sklenitev pogodbe: 

V kolikor bo v roku prispela več kot ena ponudba, bodo izvedena dodatna pogajanja o ceni in o morebitnih drugih pogojih pravnega posla.

Pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota oz. po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi ponudniki.

4. Način in rok plačila kupnine:

Kupnino bo potrebno nakazati na transakcijski račun občine v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, na podlagi predhodno izstavljenega računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu po sklenitvi prodajne pogodbe.

Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V skladu s 104. členom Obligacijskega zakonika, je v primeru, da kupnina ni plačana v določenem roku, pogodba razvezana po samem zakonu.

Zemljiškoknjižno dovolilo bo kupcu izročeno po plačilu celotne kupnine.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

5. Pridobivanje dodatnih informacij in kontaktna oseba 

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu razpolaganja, ponudniki lahko pridobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali pri Ivi Drvarič, na tel. št.: 02 525 16 59 ali el. naslovu: iva.drvaric@murska-sobota.si .

Mestna občina Murska Sobota lahko postopek prodaje, kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe, ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ponudbo.

Datoteka
NAMERA_O_SKLENITVI_NEPOSREDNE_POGODBE_290533865.PDF
pdf (353.44 KB)
Grafična priloga 1263-16 Pušča.pdf
pdf (83.87 KB)