Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - kupoprodajne pogodbe

Mestna občina Murska Sobota 

Številka: 478-0105/2022-4 (530)
Datum: 09.10.2023

Na podlagi  52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja: 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – KUPOPRODAJNE POGODBE

  1. Predmet pogodbe:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe se nanaša na prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote (1/1):

  • parc. št. 3184/3 k.o. 105 – Murska Sobota, ID znak parcela 105 3184/3, ki predstavlja stavbno zemljišče površine 192 m2
  • parc. št. 4573/4 k.o. 105 – Murska Sobota, ID znak parcela 105 4573/4, ki predstavlja stavbno zemljišče površine 99 m2,

Nepremičnini se prodajata po sistemu »videno-kupljeno«.

Na območju nepremičnin veljajo prostorski akti in sicer: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/2016, 67/2016).

Nepremičnini se prodajata skupaj kot celota. Najnižja ponudbena cena znaša 3.142,80 EUR (z besedo tri tisoč sto dvainštirideset evrov in 80/100). V ceno ni vključen 22% DDV, ki ga plača kupec.

  1. Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu in njene sestavine:

Vse zainteresirane vabimo, da najkasneje do 30.10.2023 do 10. ure, izkažejo interes pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, osebno ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si, za sklenitev kupoprodajne pogodbe oz. podajo pisne ponudbe z določeno višino kupnine.

Pisna izjava o interesu za sklenitev kupoprodajne pogodbe se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto priporočeno prednostno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prejem ponudbe.

Če je izjava dana osebno v vložišče Mestne občine Murska Sobota, se šteje, da je pravočasna, če je oddana v vložišče najkasneje do 30.10.2023 do 10.00 ure.

Če je ponudba poslana na objavljeni elektronski naslov se šteje, da je pravočasna, če prispe na elektronski naslov do 30.10.2023 do 10.00 ure.

Sprejem ponudbe ali izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov kupca, ponudbeno ceno, kontaktne podatke (tel. št.  in/ali elektronski naslov), matično številko/EMŠO, davčno številko in številko TRR računa s katerega bo nakazana kupnina

  1. Izvedba pogajanj in sklenitev pogodbe:

V kolikor bo v roku prispela več kot ena ponudba, bodo izvedena dodatna pogajanja o ceni in o morebitnih drugih pogojih pravnega posla.

Pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota oz. po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi ponudniki.

  1. Način in rok plačila kupnine:

Kupnino bo potrebno nakazati na transakcijski račun občine v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, na podlagi predhodno izstavljenega računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu po sklenitvi prodajne pogodbe.

Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V skladu s 104. členom Obligacijskega zakonika, je v primeru, da kupnina ni plačana v določenem roku, pogodba razvezana po samem zakonu.

Zemljiškoknjižno dovolilo bo kupcu izročeno po plačilu celotne kupnine.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

  1. Pridobivanje dodatnih informacij in kontaktna oseba

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu razpolaganja, ponudniki lahko pridobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali pri Ivi Drvarič, na tel. št.: 02 525 16 59 ali el. naslovu: iva.drvaric@murska-sobota.si

Mestna občina Murska Sobota lahko postopek prodaje, kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe, ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ponudbo.

Damjan ANŽELJ, mag. jav. upr.

Ž U P A N

Datoteka
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - 3184-3 in 4573-4 k.o. Murska Sobota.pdf
pdf (257.78 KB)
Grafična priloga - 3184-3 in 4573-4 k.o. Murska Sobota.pdf
pdf (87.92 KB)