Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota

Številka: 3521-0012/2023-14 (520)
Datum: 1.12.2023

Mestna občina Murska Sobota na podlagi  52. člena v zvezi s 62. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za najem nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota

I.      Naziv in sedež: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

II.    Predmet neposredne pogodbe:

1.    parkirno mesto št. 34 v izmeri 11,50 m2  

na parc.št. 1338/1 (ID 31447655) k.o. 105 – Muska Sobota, v kletni etaži objekta Pokrajinske in študijske knjižnice na naslovu  Zvezna ulica 10 Murska Sobota.

III.   Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu:

Ponudba ali izjava o interesu najema predmetnega parkirnega mesta se lahko odda do konca izteka objave, to je 20 dni od objave namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, ki poteče 21.12.2023 do 12. ure.

Pogodba o najemu bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

IV.  Oblika in pogoji za oddajo ponudbe:

Ponudba ali izjava se predloži pisno po pošti na naslov: Mestna občina Murska Sobota,  Kardoševa 2 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si ali osebno v vložišču Mestne občine Murska Sobota Kardoševa 2 9000 Murska Sobota.

Prijava mora vsebovati točen naziv in naslov najemnika, matično in davčno številko.

Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Mestne občine Murska Sobota do izteka 20-dnevnega roka od objave predmetne namere,  prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Mestne občine Murska Sobota ali osebno vložene v vložišču mestne občine  oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko prednostno najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 30,00 EUR/mesec.

Cena vključuje DDV, ne vključuje pa obratovalnih stroškov ter stroškov upravljanja.

Cena se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

Kriterij za dodelitev parkirnega prostora v najem je vrstni red prijav.

V.    Način in rok plačilo najemnine:

Najemnina se plačuje na osnovi izstavljenega računa s strani Mestne občine Murska Sobota.  Račun za najemnino se izstavlja v tekočem mesecu za pretekli mesec in ga je potrebno poravnavi  v roku in na transakcijski račun, ki sta navedena na računu,  v skladu s predhodno veljavno sklenjeno najemno pogodbo.

Plačilo celotne najemnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

VI.  Podrobnejše informacije o najemu, ki je predmet te objave, se lahko pridobijo pri

kontaktni osebi: ga. Marta Mekicar, tel.št. 02 525 16 74 ali na elektronskem naslovu marta.mekicar@murska-sobota.si. z možnostjo dogovora o ogledu.

VII. Upravljavec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali oseba, ki jo predstojnik upravljavca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za to pooblasti, lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla (pogodbe) brez obrazložitve in brez odškodninske in materialne odgovornosti.

Mestna občina Murska Sobota

Damjan Anželj, mag. jav. upr.

Ž U P A N

Datoteka
namera- parkirni prostor št. 34 Zvezna ulica 10-1.12.2023.pdf
pdf (173.09 KB)