Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo arhiva v kletnih prostorih na naslovu Kocljeva ulica 1a

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 478-0159/2023-1 (520)
Datum: 6.12.2023

Mestna občina Murska Sobota na podlagi  54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za prodajo arhiva v kletnih prostorih na naslovu Kocljeva ulica 1a Murska Sobota in sicer:

I.      Predmet  prodaje in izhodišča cena:

· Poslovni prostor -  Arhiv (ID znak: del stavbe 105-6393-27) v kletnih prostorih  na naslovu Kocljeva ulica  1a Murska Sobota, površine 44,30 m2, ki stoji na parc.št. 1324/2, v solasti Mestne občine Murska Sobota do 3/5.

za izhodiščno ceno 9.300,00 EUR. V ceni ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

II.  Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu:

Ponudba ali izjava o interesu za nakup predmetnega poslovnega prostora se lahko odda najkasneje do 27.12.2023 do 12. ure.

III. Oblika in pogoji za oddajo ponudbe:

Ponudba ali izjava se predloži pisno po pošti na naslov: Mestna občina Murska Sobota,  Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota , na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si  ali odda osebno na vložišču Mestne občine Murska Sobota.

Pisna izjava o interesu za sklenitev kupoprodajne pogodbe se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto priporočeno prednostno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prejem ponudbe.

Če je izjava dana osebno v vložišče Mestne občine Murska Sobota, se šteje, da je pravočasna, če je oddana v vložišče najkasneje do 27.12.2023 do 12.ure.

Če je ponudba poslana na objavljeni elektronski naslov se šteje, da je pravočasna, če prispe na elektronski naslov do 27.12.2023 do 12.00 ure.

Prijava mora vsebovati točen naziv in naslov kupca, matično in davčno številko ter višino kupnine.

V primeru, da bo za nakup zainteresiranih več oseb, bodo z njimi po poteku roka za sprejem ponudb opravljena pogajanja ter bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota oz. po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi ponudniki.

IV. Način in rok plačilo kupnine:

Celotno kupnino je izbran ponudnik dolžan poravnati na osnovi izstavljenega računa in v skladu z valuto, ki je navedena na izstavljenem računu. Račun bo kupcu izstavljen z datumom sklenitve prodajne pogodbe.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

V. Obstoj predkupne pravice:

Na nepremičnini obstoji zakonita predkupna pravica solastnika nepremičnine, na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/0291/13 in 23/20).

VI. Podrobnejše informacije o prodaji,  ki je predmet te objave, se lahko pridobijo pri kontaktni osebi: ga. Marta Mekicar, tel.št. 02 525 16 74 ali na elektronskem naslovu marta.mekicar@murska-sobota.si. z možnostjo dogovora o ogledu.

VII. Upravljavec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali oseba, ki jo predstojnik upravljavca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za to pooblasti, lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla (pogodbe) brez obrazložitve in brez odškodninske in materialne odgovornosti.

Damjan ANŽELJ, mag. jav. upr.

Ž U P A N

Datoteka
namera o sklenitvi neposredne pogdobe arhiv kocljeva 1a m.s.-6-12-2023.pdf
pdf (587.91 KB)