Ne igrajmo se z zrakom, usoda kakovosti je v naših rokah

Slika
Kakovost zraka

Še vedno se premalo zavedamo, kako pomembna je kakovost zraka, ki ga dihamo. Izpostavljenost onesnaženemu zraku lahko namreč občutno vpliva na naše zdravje. Rezultati raziskav kažejo, da ima med vsemi onesnaževalci zraka onesnaženost s prašnimi delci največji vpliv na zdravje ljudi. 

Mestna občina Murska Sobota za zmanjšanje onesnaženosti zraka skrbi s številnimi ukrepi, veliko pa lahko naredimo tudi občani.

Kako se zavarujemo pred temi prašnimi delci?

Pomembno je spremljati stanje kakovosti zraka. Na območju Mestne občine Murska Sobota so postavljene tri merilne naprave, ki merijo prašne delce (v Rakičanu, v Cankarjevi ulici v Murski Soboti, obe delujeta v okviru državne merilne mreže, in v Bakovski ulici, ki je bila vzpostavljena v okviru evropskega projekta City Cooperation). Podatki teh merilnih postaj so dostopni na spletni strani Agencije RS za okolje in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota na tej povezavi.

Priporočila NIJZ ob povišanih koncentracijah delcev PM10 

  • Ne izvajajmo napornejših fizičnih dejavnosti, omejimo se na sprehod, izberimo park ali gozd.
  • Bivanje na prostem omejimo na čas, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja.
  • Bodimo pozorni na simptome in znake, kot so kašelj ali pomanjkanje sape, ter zmanjšajmo fizične napore. Če ti znaki napovedujejo poslabšanje osnovne bolezni (kronični pljučni ali srčni bolniki), poiščemo zdravniško pomoč.
  • Prispevajmo svoj delež k zmanjšanju izpustov v okolje.

Stanje onesnaženosti zraka z delci PM10 na območju Mestne občine Murska Sobota

Po podatkih Agencije RS za okolje je bilo v letu 2022 na merilnem mestu v Cankarjevi ulici v Murski Soboti zabeleženih 39 preseganj mejne dnevne koncentracije delcev PM10, na merilnem mestu Rakičan pa je bilo teh preseganj deset. Četrtino emisij delcev PM10 v zimskem obdobju ustvarita promet in kurjenje lesa, male kurilne naprave pa so v kurilni sezoni vir približno dveh tretjin emisij delcev PM10.

Kakovost zraka boljša

Na območju občine je bil od leta 2013 v veljavi odlok o načrtu za kakovost zraka s predpisanimi ukrepi, ki sta jih izvajali država in občina. Vlada je na podlagi podatkov zadnjih treh let, ki so pokazali izboljšano stanje kakovosti zraka na območju občine, s 1. marcem 2022 sprejela odlok o spremembah odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja kakovosti zunanjega zraka in s tem preklicala veljavo omenjenega odloka. Torej se je kakovost zraka v zadnjih letih vseeno izboljšala.

Ukrepi občine za zmanjšanje onesnaženosti zraka

Eden pomembnejših ukrepov je energetska prenova javnih stavb. V zadnjih letih so bili v občini energetsko prenovljeni večina vrtcev, zdravstveni dom in nekaj blokov v Stari ulici, Vrtni ulici in Kardoševi ulici ter stavba Dom tehnike v Kocljevi ulici.

Na področju prometa je bil nadgrajen potniški promet z nakupom novega mestnega avtobusa (Sobočanec), uvedene so bile dodatne linije mestnega potniškega prometa in brezplačni avtobus za občane. S trajnostno parkirno politiko so bili uvedeni parkirišče Park & Ride pri bolnišnici v Rakičanu in dve kolesarnici, vzpostavljen je bil sistem izposoje koles Soboški biciklin in urejena kolesarnica z nadstreškom v središču mesta. Za umirjanje prometa so bila urejena krožišča in določenih več con 30. Za spodbujanje elektromobilnosti je bil uveden sistem souporabe električnih avtomobilov (car sharing), postavljenih je bilo več električnih polnilnic. K zmanjšanju onesnaženosti zraka prispeva tudi ozelenitev mesta. V zadnjih nekaj letih so bili zasajeni novi drevoredi, zamenjali so dotrajana drevesa, obstoječe zelene površine pa so redno vzdrževane.

Pomembno je tudi redno spremljati in obveščati o kakovosti zraka. Mestna občina občane osvešča s publikacijami in brošurami ter z evropskim tednom mobilnosti in dnevom brez avtomobila. O prekoračenih mejnih vrednostih delcev PM10 so občani obveščeni tudi v medijih.

Maja 2015 je bila v Murski Soboti vzpostavljena energetska svetovalna pisarna.

Energetska svetovalna pisarna v stavbi knjižnice

Pisarna Ensvet za Mestno občino Murska Sobota se nahaja v prvem nadstropju Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota (Zvezna ulica 10, uradne ure so po predhodnem dogovoru v torek od 16.00 do 18.00). Občankam in občanom nudijo informacije o odprtih javnih razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev za rabo obnovljivih virov energije in večjo energetsko učinkovitost obstoječih objektov, za novogradnjo skoraj ničenergijske enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe, za električna vozila, za socialno šibke občane za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih objektih. Za vse prej omenjeno in še za nekatere druge okoljske naložbe je mogoče pridobiti tudi ugodno kreditiranje.

Na svetovanje se je treba naročiti na brezplačni telefonski številki 080 1669 vsak delovnik med 10. in 14. uro ali na spletne strani https://www.ekosklad.si/.

 

Prihodnje aktivnosti za zmanjšanje onesnaženosti zraka

Na občini se zavedajo problema onesnaženosti zraka, zato izvajajo številne aktivnosti in ukrepe. Pomembne so medijske kampanje za ozaveščanje javnosti o ukrepih v skrbi za boljši zrak, na problematiko onesnaževanja s prašnimi delci PM10 opozarjajo tudi z objavami oziroma reportažami na lokalnih televizijskih postajah, v radijskih oddajah, občinskem časopisu in spletnih straneh ter povezave do ARSO. Tudi v prihodnje občina načrtuje energetsko prenovo stavb v mestu, razbremenitev prometa v središču mesta z izgradnjo obvozne ceste in umirjanjem prometa (območje prijaznega prometa), ureditvijo kolesarskih poti in pešpoti, nadgradnjo sistema Soboški biciklin in drugimi ukrepi. Na področju osveščanja prebivalstva bo še naprej spodbujala souporabo električnih vozil ter pametno polnilno infrastrukturo, pravilno rabo lesne biomase v malih kurilnih napravah in zamenjavo starih neustreznih naprav z okolju prijaznejšimi novimi napravami.

Kaj lahko storimo za izboljšanje kakovosti zraka?

Za izboljšanje kakovosti zraka lahko veliko naredimo tudi občani. Poskrbimo za optimalno ogrevanje stavbe, v kateri živimo. Izbirajmo trajnostne oblike mobilnosti. Večinski delež virov prašnih delcev prispevajo zastarele male kurilne naprave, zato se pri ozaveščanju o ukrepih za izboljšanje kakovosti zraka osredotočamo zlasti na zmanjševanje emisij iz kurilnih naprav na lesno biomaso. Ogrevanje z lesom ni vedno ekološko. Le učinkovita raba kakovostnih lesnih goriv jamči okolju prijaznejše ogrevanje v primerjavi s fosilnimi energenti.

 

Kaj so delci PM10?

Delci PM10 so izredno majhni, očem nevidni delci (velikosti 10 mikrometrov oziroma 0,01 milimetra) v zraku, ki škodujejo zdravju. Ker so zelo majhni, jih nosnice ne uspejo prečistiti, zato potujejo globlje v dihala, po krvi pa se prenašajo tudi do drugih organov in povzročajo različne težave. Še zlasti ranljive skupine so starejši, nosečnice, otroci, dojenčki ter bolniki z boleznimi srca, ožilja in dihal. Ti prašni delci so v preteklosti prihajali zlasti iz težke industrije. Te v mestu več nimamo, se je pa povečal vpliv prometa, v zimskem času k povišanju prašnih delcev prispevajo tudi male kurilne naprave na lesno biomaso.

Ksenija Glažar, Soboške novine, december 2023