Odredba o prepovedi prireditev v Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi četrte alineje 1. točke 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 33. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07- uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) ter na podlagi priporočila poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, št. 166-10/2020-102-DGZR z dne 15.10.2020 izdajam naslednjo

                   

O D R E D B O

o prepovedi vseh kulturnih, športnih in drugih prireditev v Mestni občini Murska Sobota, ki jih organizirajo in izvajajo javni zavodi, katerih ustanovitelj je Mestna občina Murska Sobota

 

  1. Zaradi preprečevanja in širjenja koronavirusa (SARS-COV-2) se prepovedujejo vse športne, kulturne in druge prireditve, ki jih organizirajo in izvajajo javni zavodi, katerih ustanovitelj je Mestna občina Murska Sobota.

 

  1. Ta odredba začne veljati dne 19.10.2020 in velja do preklica.

 

                                                                                                      dr. Aleksander Jevšek

                                                                                                                      župan

 

 

 

 

  

 

 

Datoteka
Odredba_prepoved prireditev
pdf (248.61 KB)