Podpisana pogodba za začetek del na Noršinski ulici

Slika
Podpis pogodbe Noršinska 1. faza

 

Danes sta župan Damjan Anželj in predstavnik izvajalca, član uprave podjetja POMGRAD Boris Sapač podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del projekta Noršinska ulica 1. faza. 

Ob tej priložnosti je potekala novinarska konferenca, na kateri je župan poudaril pomen izvedbe težko pričakovanega projekta, v sklopu katerega bo obnovljena ena najbolj dotrajanih cest v Mestni občini Murska Sobota. Projekt je podrobneje predstavil Dušan Hauko, višji svetovalec na oddelku za gospodarske dejavnosti.

 

Noršinska ulica 1. faza

V sklopu projekta Noršinska ulica 1. faza je načrtovana rekonstrukcija lokalne ceste in gradnja kolesarske steze na Noršinski ulici. Prometna infrastruktura na tem odseku je v zelo slabem stanju in ne omogoča zadostne varnosti najšibkejšim udeležencem v prometu. Z investicijo želi Mestna občina Murska Sobota prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti, zagotoviti osnovne infrastrukturne pogoje za boljšo povezanost urbanega območja z zaledjem, povečati prometno varnost za najšibkejše udeležence v prometu ter izboljšati kakovost življenjskega prostora in posledično vplivati na izboljšanje kakovosti zraka.

Projekt celovite obnove Noršinske ulice z izgradnjo površin za pešce in kolesarje je razdeljen na tri faze. V okviru prve faze projekta bo urejen odsek ceste od ekonomske šole do križišča Noršinci – Rakičan, v drugi fazi odsek od križišča Noršinci – Rakičan do naselja Rakičan in v tretji fazi odsek od križišča Noršinci – Rakičan do naselja Noršinci. 

 

V okviru 1. faze ureditve Noršinske ulice bo izvedeno:

 • novogradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze v dolžini okrog 988 m,

 • rekonstrukcija lokalne ceste na Noršinski ulici od ekonomske šole do križišča Noršinci – Rakičan v enaki dolžini,

 • rekonstrukcija premostitvenega objekta (prepusta),

 • postavitev kolesarskega števca,

 • postavitev urbane opreme (koši za smeti in klopi),

 • ureditev zelenega pasu med voziščem in kolesarsko stezo. 

 

Projektna dokumentacija za izvedbo vseh treh faz je bila izdelana in sofinancirana v sklopu projekta tehnične pomoči »Elena« v konzorciju z več občinami. Projekt Noršinska ulica 1. faza je bil decembra 2023 prijavljen na poziv Združenja mestnih občin Slovenije za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, prednostne naloge 4 »Trajnostna mobilnost«, cilja politike 2 »Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti«. V začetku letošnjega poletja je predvidena prijava na 2. fazo neposredne potrditve operacije in do konca leta 2024 pridobitev odločitve o podpori in sofinancerske pogodbe. 

 

Ureditev ceste iz občinskega proračuna

Vrednost del, ki so opredeljena v danes podpisani pogodbi, znaša 1.168.206,06 evrov. Sofinancirana je le gradnja kolesarske infrastrukture in sicer v višini 80 odstotkov upravičenih stroškov. Ker je potrebno na novo urediti tudi celotno cesto, za katero ni možno pridobiti sofinanciranja, bo le-ta v celoti financirana iz občinskega proračuna. Zato je skupni odstotek sofinanciranja celotne investicije mnogo nižji. 

V preteklih mesecih je bil projekt predstavljen vsem lastnikom zemljišč, po katerih bo potekal tudi del ureditve in tam delujočim gospodarskim družbam.

 

Potek del 

Dela se bodo pričela izvajati v začetku maja in bodo potekala ob delnih popolnih zaporah lokalne ceste. Ves čas aktivne gradnje bodo zagotovljeni obvozi z ustrezno prometno signalizacijo. Skrajni rok za zaključek del v okviru 1. faze je 30. julij 2025.

 

V 2. fazi zvezna kolesarska povezava z naseljem Rakičan

Po zaključku 1. faze je predvidena izgradnja 2. faze, s katero bo nastala zvezna kolesarska povezava med Mursko Soboto in Rakičanom v skupni dolžini 1,63 km. 

V sklopu rekonstrukcije lokalne ceste Noršinske ulice 2. faza je načrtovana novogradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze na odseku od križišča Noršinci – Rakičan do naselja Rakičan. Tudi v tej fazi se pričakuje, da bo sofinancirana le gradnja kolesarske infrastrukture in kolesarski del mostu, medtem ko bo ureditev celotne ceste in dela mostu, namenjenega motoriziranemu prometu, financirana iz občinskega proračuna. 

Načrtovana je prijava na 2. povabilo Združenja mestnih občin Slovenije za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN.

 

V okviru 2. faze ureditve Noršinske ulice bo izvedeno:

 • novogradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze v dolžini okrog 653 m, 

 • rekonstrukcija lokalne ceste na odseku od križišča Noršinci – Rakičan do naselja Rakičan v enaki dolžini, 

 • novogradnja premostitvenega objekta (mostu), 

 • postavitev urbane opreme (koši za smeti in klopi), 

 • ureditev zelenega pasu med voziščem in kolesarsko stezo. 

 

Vrednost celotne investicije ocenjena na okrog 4,5 milijona evrov

Vrednost prenove Noršinske ulice v vseh treh fazah je ocenjena na okrog 4,5 milijone evrov. Načrtovana je tudi izgradnja 3. faze (od križišča Noršinci – Rakičan do naselja Noršinci), ki pa bo izvedena glede na finančne zmožnosti občine in v kolikor bo zanjo zagotovljeno ustrezno sofinanciranje.