Predstavitev projekta Turistični center Fazanerija – 1. faza Energetika

petek, 24. Avgust 2012

Danes sta župan Mestne občine Murska Sobota Anton Štihec in direktor mestne uprave Bojan Petrijan medijem in javnosti predstavila projekt Turistični center Fazanerija  -  dolgoročni projekt, ki ga je občina zaradi finančne zahtevnosti investicije razdelila v več faz. Prva faza je energetski del projekta, ki bo zagotavljal Turističnemu centru Fazanerija ogrevanje obstoječih in prihodnjih objektov in športnih kapacitet.  

Mestna občina Murska Sobota je avgusta 2010 oddala vlogo na 5. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012. V sklopu tega projekta je občina prejela sklep o sofinanciranju v višini 2.199,430 EUR.

Cilji projekta:

- Sanacija obstoječe vrtine SOB - 1 in toplovoda  

Na Mojstrski ulici je bila v mesecu juliju  sanirana amortizirana vrtina SOB – 1, ki je bila zgrajena leta 1987. Iz te vrtine se črpa voda na globini cca. 750 metrov, pri čemer doseže temperatura vode na ustju vrtine okrog 50°C, kar se izkorišča v namene dogrevanja nekaterih javnih objektov (Gledališče Park, letno kopališče). S sanacijo je bila vrtini podaljšana življenjska doba za najmanj 50 let. V sklopu sanacije te vrtine bomo v naslednji fazi (2013) pristopili tudi k zamenjavi že amortiziranega toplovoda odpadne vode, preko katerega se v potok Ledava izliva neizrabljena geotermalna voda pri še vedno cca. 30°C.

-  Izgradnja nove raziskovalne vrtine SOB – 3g

V Mestni občini Murska Sobota je raziskano t. i. murskosoboško območje do globine 800 m. Z raziskavami do  globine 1500 m bomo dobili odgovor o nadaljnjih možnostih razvoja območja Fazanerija z vidika izkoriščanja geotermalne energije. 18. 8. 2012 so se že začela dela na raziskovalni vrtini SOB – 3g (černelavsko polje). Z vrtanjem do globine 1500 metrov pričakujemo energetski potencial z višjimi temperaturami in morda celo višjo izdatnostjo.

- Izgradnja reinjekcijske vrtine SOB -  4g

Predvidoma septembra 2012 bomo na lokaciji bivše Vrtnarije začeli izgrajevati reinjekcijsko vrtino, ki bo v prihodnje skušala reševati problem odtekanja odpadne geotermalne vode v potok Ledava in s tem prispevala k izboljšanju njenega biotopa prav tako pa bo prispevala k ohranjanju virov geotermalne vode v tem delu Panonskega bazena. Projekt zajema tudi izgradnjo Visitor centra pri tej vrtini, ki bo obiskovalcem dal vpogled v delovanje energetskega sistema na murskosoboškem območju in jih seznanjal z meritvami in raziskavami.

Izvajalec izgradnje in sanacije vrtin je podjetje Nafta-Geoterm d.o.o., ki je bil izbran na javnem razpisu.

S celovitim pristopom zagotovitve energije v Mestni občini Murska Sobota preko daljinskega ogrevanja iz kotlovnice na Lendavski ulici, z vse večjim izkoriščanjem potenciala geotermalne energije ter osveščanjem občank in občanov po opuščanju energentov, ki bodo v prihodnosti ekonomsko in okoljsko nesprejemljivi, bo naša občina postala delno energetsko neodvisna. Ključni izsledki na vrtini v Černelavci nam bodo dali odgovor ali bomo to lahko postali že v bližnji prihodnosti.

 

Dodatne informacije o projektu:

Naziv operacije: Turistični center Fazanerija – energetski del

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Operacijo delno financira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije, vendar največ v višini 2.199.432,00 EUR.«

Kratek opis operacije: namen operacije je vzpostavitev daljinskega ogrevanja za Turistični center Fazanerija v Murski Soboti, ki bo izkoriščal obnovljivi vir geotermalne energije in s tem prispeval k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in trajnostnemu razvoju MO Murska Sobota

Naziv upravičenca: Mestna občina Murska Sobota

Višina skupnih stroškov operacije in višino javnih virov financiranja: Skupni stroški investicije znašajo 3.160.793,48 EUR; od tega je višina EU sredstev 2.199.432 EUR

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev: 31. 8. 2007 – 30. 4. 2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Štefan Cigan

Povezava na spletne strani OU: www.eu-skladi.si