Preklic delovanja OŠ CZ MOMS v izrednih razmerah zaradi koronavirusa

Na podlagi Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-COV 2 (COVID-19) (dopisna seja Vlade 14.05.2020),  31. in 33. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo 49/10, 39/15 in 69/17) in 29. člena Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 1/08)  izdajam

 

S K L E P

o preklicu delovanja OŠ CZ Mestne občine Murska Sobota v izrednih razmerah zaradi koronavirusa (COVID-19)

I.

Prekliče se sklep o delovanju Občinskega štaba Civilne zaščite Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju OŠ CZ Mestne občine Murska Sobota) v izrednih razmerah zaradi koronavirusa (COVID-19).  Sklep o aktiviranju OŠ CZ Mestne občine Murska Sobota za ukrepanje in aktivnosti zoper širjenje virusnega obolenja COVID-19 je bil sprejet na županovo pobudo na 1. izredni seji OŠ CZ Mestne občine Murska Sobota, dne 16.03.2020.

II.

Ta sklep začne veljati z dnem izdaje. Vse nadaljnje aktivnosti v zvezi s koronavirusom (COVID-19) se izvajajo v skladu z ukrepi vlade.

III.

S tem sklepom preneha veljati sklep OŠ CZ Mestne občine o aktiviranju OŠ CZ Mestne občine Murska Sobota za ukrepanje in aktivnosti zoper širjenje virusnega obolenja COVID-19 št.:  900-0010/2020 z dne 19.03.2020

 

Številka:846-0005/2020-1

Datum:15.05.2020

 

                                                                                   

                Župan

                                                                                       Mestne občine Murska Sobota

                                                                                           dr. Aleksander JEVŠEK