Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju Zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (za območje NOVOMAT in območje BTC)

Na podlagi 123. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) sprejemam

SKLEP

o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju Zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (za območje NOVOMAT in območje BTC)

1. člen

(potrditev izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in pravna podlaga)

 

 1.   S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (za območje NOVOMAT in območje BTC) (v nadaljnjem besedilu: SD ZN), ki je bil sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (Uradni list RS, št. 39/97, 41/04, 62/04 popr., 29/05, 39/15, 63/16 in 32/17) in začne postopek priprave SD ZN.
 2. Pravna podlaga za pripravo SD ZN, ki se šteje za OPPN, je ZUreP-2 in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007).
 3. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/2016, 67/2016) (v nadaljevanju OPN) sta predmetni območji opredeljeni kot zazidljivi. Območje NOVOMAT spada v enoto urejanja prostora SO 80/1, s podrobnejšo namensko rabo IG – gospodarske cone. Območje BTC spada v enoto urejanja prostora SO 80/1, s podrobnejšo namensko rabo BD – površine drugih območij, ki so namenjene zlasti večjim nakupovalnim centrom, sejmiščem, zabaviščnim parkom, prireditvenim prostorom in drugim podobnim dejavnostim.
 4. Usmeritve, ki so zapisane v 89. členu OPN za EUP SO 80/1, je potrebno pri izdelavi SD ZN dosledno upoštevati.

2. člen

(območje in predmet načrtovanja)

 1. Območje SD ZN obsega dve ločeni območji. Za območje NOVOMAT parcele št. 70/1-del, 70/2, 73/5, 73/6, 73/7, 73/8 in 73/10 vse v k.o. 105 – Murska Sobota ter za območje BTC del parcel št. 253/4 in 257/4 obe v k.o. 108 – Nemčavci.
 2. Območje SD ZN se lahko v času postopka priprave SD ZN naknadno spremeni.
 3. Z SD ZN se bodo spremenili prostorski izvedbeni pogoji tako, da bo na parcelah št. 70/1-del, 70/2, 73/5, 73/6, 73/7, 73/8 in 73/10 vse v k.o. 105 – Murska Sobota mogoča gradnja servisno-skladiščno-trgovsko-poslovne stavbe s pripadajočimi parkirišči in ostalo infrastrukturo. Na delih parcel št. 253/4 in 257/4 obe v k.o. 108 – Nemčavci pa mogoča gradnja gostinske stavbe s pripadajočimi parkirišči ter ostalo infrastrukturo.

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev in oblika SD ZN)

 

 1. Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-2.
 2. Načrtovalec SD ZN mora prostorski akt izdelati v skladu z veljavnimi predpisi ter je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in delovnih telesih mestnega sveta v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave.
 3. Načrtovalec SD ZN mora sprejeti akt (tekstualni in grafični del) pripravljavcu predati v digitalni obliki ter štiri izvode v analogni obliki. Digitalna oblika mora biti v formatu dwg. oziroma po dogovoru lahko tudi v drugem formatu, ki je združljiv s programsko opremo, ki jo uporablja pripravljavec.

4. člen

(vrsta postopka)

 

V skladu s 123. členom ZUreP-2 se SD ZN pripravi in sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za pripravo in sprejetje OPPN.

5. člen

(rok za pripravo SD ZN)

 

Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave SD ZN predviden okvirno v devetih mesecih po začetku postopka priprave. Pri morebitni izdelavi okoljskega poročila v postopku CPVO se rok podaljša.

6. člen

(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic in mnenj)

 

 1. Nosilci urejanja prostora:
 2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
 3. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
 4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
 5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
 6. Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
 7. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
 8. Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
 9. Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
 10. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor - Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
 11. T - 2 d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska ulica 3, 9000 Murska Sobota,
 12. Telemach d.o.o., PE Murska Sobota, Lendavska ulica 29d, 9000 Murska Sobota,
 13. Mestna občina Murska Sobota, Mestna uprava, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
 1. Drugi udeleženci:
 2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
 3. V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave SD ZN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

7. člen

(načrt vključevanja javnosti)

 

Javnost se v postopek vključi v času javne razgrnitve in javne obravnave.

8. člen

(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja)

 

 1. Za pripravo SD ZN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
 1. Pripravo SD ZN v celoti financirata Novomat, d.o.o., Valvasorjeva ulica 85, 2000 Maribor in BTC d.d., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.

9. člen

(objava in uveljavitev)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

Št.: 3505-0001/2019-4(700)

Murska Sobota, dne 16.4.2019

 

 

 

Župan

Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek

 

 

 

 

 

Datoteka
sklep-SDZN-obrtna severNovomat-BTC-apr.19
pdf (169.36 KB)