Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje Lendavska - sever (stanovanjski bloki)

petek, 27. December 2019

S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti in začne postopek priprave sprememb in dopolnitev predmetnega zazidalnega načrta.