Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje Lendavska - sever (stanovanjski bloki)

S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti in začne postopek priprave sprememb in dopolnitev predmetnega zazidalnega načrta.

Datoteka
Sklep o začetku priprave sd zn Lendavska - sever (stanovanjski bloki)
pdf (165.58 KB)
Izhodišča_sprememba OPPN Lendavska sever
pdf (5.17 MB)