Skupaj do čistejšega zraka in zdravega mesta

Slika
MS_pozimi

Predvsem v zimskem času so v zraku povišane koncentracije zdravju škodljivih prašnih delcev PM10 in PM2,5. Izpostavljenost onesnaženemu zraku z delci PM10 in PM2,5 povzroča številne bolezni in škodljivo delujejo na vse ljudi, še zlasti pa so za njihove učinke ranljivi starejši, nosečnice, dojenčki in otroci ter ljudje s kroničnimi boleznimi dihal, srca in ožilja.

V Mestni občini Murska Sobota smo se zato odločili, da bomo poleg dveh že vzpostavljenih merilnih naprav, vrednosti spremljali na več novih lokacijah in z implementacijo ter integracijo pametnih senzorjev, občane obveščali o povišanih vrednosti delcev*. S tem želimo prebivalce opozoriti, da se naj v času povišanih vrednosti prašnih delcev ne zadržujejo na prostem, če to ni potrebno. Sistem omogoča samodejno obveščanje javnih inštitucij (vrtci, šole, domovi za starejše …) o povišanju koncentracije škodljivih prašnih delcev, kar se bo začelo izvajati že v prihodnjem mesecu.

Na podlagi informacij, ki jih pridobimo s senzoriko, lahko občina predlaga oz. izvede nadaljnje ukrepe, da bi znižali vrednosti PM 10 delcev v okolju, kjer se dnevno gibljemo.

Sicer ima občina sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota, ki zajema tudi Podrobnejši program ukrepov za preprečevanje onesnaževanja zraka. Sprejeta je tudi karta za določitev območij prednostnih načinov ogrevanja za namen, da občani lahko pridobijo višje subvencije EKO sklada. Prav tako je že izdelan Akcijski načrt za zagotovitev čistejšega zraka zaradi PM10 delcev na območju MOMS, ki tudi predvideva izvedbo številnih ukrepov.

Občina načrtuje in izvaja predpisane ukrepe iz področij:

·Spodbujanje učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE)

Pri tem že izvaja in načrtuje izvedbo energetske sanacije vseh objektov v javni rabi, na podlagi novega Lokalnega energetskega koncepta za MOMS. Izvajajo se ozaveščanja občanov preko raznih medijev (spletna stran mestne občini v rubriki KAKOVOST ZRAKA, okrogle mize, medijske kampanje, oddaje preko medijev – radio in TV,  brošure in gradiva o pravilnem kurjenju in izboru kuriv, o zdravju škodljivem delovanju onesnaženega zraka, o menjavi kurilnih naprav, o toplotni izolaciji stavb, menjavi stavbnega pohištva in podobno.…). Občina ima energetsko svetovalno pisarno Ensvet, kjer občani lahko dobijo številne tovrstne informacije in pomoč pri pridobivanju subvencij Ekosklada. 

  • Na področju prometa  se spodbuja uporaba javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa kot sta kolesarjenje in pešačenje, umirjanje prometa, zagotavljanje pretočnosti prometa, postavitve polnilnih postaj za električna vozila, zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja in posipanja cest). Ukrepi se načrtujejo in izvajajo tudi v skladu s sprejeto Celostno prometno strategijo občine za izboljšanje urbane mobilnosti in posledično tudi izboljšanje kakovosti zraka:

  • Načrtuje in izvaja se obnova oz. izvedba številnih novih kolesarskih povezav  in pločnikov, ki bodo prispevale k uresničevanju ciljev iz Trajnostne urbane strategije (TUS) ne področju trajnostne mobilnosti in varovanja okolja (kakovost zraka).

  • S prenovo mestnega središča želimo vzpostaviti območja brez avtomobilov, ki bodo prijazna pešcem oz. s prometnimi režimi umirjamo promet,

  • Nadgrajujemo sistem izposoje koles – Soboški biciklin

  • Spodbujamo uporabo sistema javnega potniškega prometa

  • Spodbujamo uporabo električnih prevoznih sredstev, vzpostavljamo električne polnilnice.

  • Vzpostavljen imamo sistem Park & Ride na parkirišču pri bolnišnici Rakičan

  • Izvajamo osveščanje in izobraževanje v raznih akcijah (Evropski teden mobilnosti..), preko medijev, z brošurami, Soboške novine).

·Druga področja – skrbimo za zelene sisteme (parki, mestni gozd, drevoredi, Soboško jezero, jih vzdržujemo in obnavljamo, ter vzpostavljamo nova območja…)

 

* Vzpostavitev senzorike in platforme za zbiranje in posredovanje podatkov se je izvedla v sklopu projekta City Cooperation II, ki ga Razvojni center Murska Sobota izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija 2014 – 2020.

 

 

Datoteka
Ukrepi MOMS za zmanjsanje onesnazenosti zraka
pdf (2.77 MB)