Občina po meri invalidov

Mestna občina Murska Sobota nosi naziv "Občina po meri invalidov", kar pomeni, da si nenehno prizadeva za  izboljšanje kvalitete življenja invalidov v njihovem primarnem okolju. Naziv in listino je občina prejela 4. decembra 2012 na slovesni podelitvi, ki je potekala ob mednarodnem dnevu invalidov.

Mestna občina Murska Sobota ima sprejet Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Murska Sobota s konkretno opredeljenimi nalogami, odgovornimi izvajalci, roki in viri financiranja. Prav tako v Mestni občini Murska Sobota deluje Svet invalidov, v katerega so enakopravno vključeni vsi predstavniki invalidskih organizacij. Svet za invalide letno spremlja izvajanje in uresničevanje akcijskega načrta in sodeluje z izvajalci in jim je v podporo.  Pomembna vloga Sveta za invalide je tudi v tem, da koordinira, spodbuja in spremlja delo posameznih izvajalcev nalog in o tem obvešča občinski svet in javnost.