Odločajmo skupaj – participativni proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2023

Dragi občanke in občani!

Slika
Slika žarnice

Participativni proračun je mehanizem, kjer občani neposredno odločajo o porabi dela proračunskih sredstev in sami določijo, katere investicije so pomembne za celotno skupnost.

Tudi letos vas pozivamo, da sami predlagate projekte, ki bodo izboljšali kakovost življenja v naši občini.

Posredujte nam predloge projektov, za katere bi želeli, da jih uresničimo. Veselimo se izvirnih idej za naše skupno dobro!

Predlagajte

Ideja
Zbiramo predloge projektov v višini med 2.000 € in 25.000 € z DDV-jem o porabi proračunskih sredstev Mestne občine Murska Sobota za leto 2023, v skupni višini 100.000 €.
 
Koledar
Svoj predlog projekta o porabi participativnega proračuna lahko oddate do 9. 12. 2022
 
Kontrola
Vse oddane projektne predloge bo pregledala komisija, ki bo preverila ali projekt ustreza kriterijem.
 

Kaj je participativni proračun

S participativni proračunom občina določen delež denarja iz občinskega proračuna nameni izvedbi projektov po izboru občanov. Občina tako zagotavlja vključenost oziroma participacijo občanov pri načrtovanju porabe proračunskega denarja. O občinskem denarju tako ne odloča le politika, temveč so  v razporejanje občinskega denarja aktivno vključeni občani, ki lahko neposredno odločajo o izvedbi za njih pomembnih projektov.

Cilji participativnega proračuna

S participativnim proračunom želi Mestna občina Murska Sobota, pritegniti svoje občanke in občane k aktivni participaciji, povezovanju in sodelovanju pri ustvarjanju pogojev za dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju.

Pravni okvir

Osnova za izvajanje participativnega proračuna je RESOLUCIJA O NORMATIVNI DEJAVNOSTI (Ur.l. RS, ŠT. 95/09), priporočila računskega sodišča in 48.a člen Zakona o lokalni samoupravi.

»Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.«

Finančni okvir

V proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023 bo za participativni proračun namenjenih 100.000 €.

Območje izvajanja

Sredstva iz participativnega proračuna bodo razdeljena na območju, ki obsega celotno Mestno občino Murska Sobota.

Kdo lahko sodeluje

Predlagatelj projekta je lahko vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim ali z začasnim bivališčem v Mestni občini Murska Sobota.

Predlagatelj projekta ne more biti izvajalec predlaganega projekta, ne kot fizična ali pravna oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba povezana s poslovodstvom izvajalca.

Kako lahko predlagate projekt?

Svoj projektni predlog lahko oddate na predvidenem obrazcu, ki je objavljen na občinski spletni strani (RUBRIKA PARTICIPATIVNI PRORAČUN) do 9. 12. 2022 in sicer po/v:

 • elektronski pošti na naslov mestna.občina@murska-sobota.si,
 • navadni pošti na naslov Mestna občina Murska Sobota, Participativni proračun, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
 • v vložišču Mestne občine Murska Sobota.

Pogoji za potrditev projektnih predlogov

 • prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Mestne občine Murska Sobota
 • bo izveden na zemljiščih v lasti Mestne občine Murska Sobota ali krajevnih skupnosti
 • je namenjen splošni javni uporabi
 • je skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti
 • še ni bil financiran s strani Mestne občine Murska Sobota
 • je finančno ovrednoten in njegova vrednost znaša od 2.000 do največ 25.000 € z vključenim DDV-jem
 • ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in mestnih četrteh
 • je izvedljiv v proračunskem letu 2023

Vsak predlog bo z vidika izvedljivosti pregledala pristojna komisija za participativni proračun, ki jo imenuje podžupan v opravljanju funkcije župana.

V kolikor bo skupna vrednost izbranih predlogov presegala znesek 100.000 EUR, bo izvedeno glasovanje občanov, o katerem bomo obveščali na občinski spletni strani.

Participativni proračun 2023
pdf (542.12 KB)
VLOGA - Participativni-proracun-MOMS-2023
pdf (670.36 KB)