povabilo k oddaji ponudbe za delni najem nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota - parcelni številki 12 in 13 k.o. 105 - Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, na podlagi prvega odst. 64. člena  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja :

 

povabilo k oddaji ponudbe

za delni najem nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota -

parcelni številki 12 in 13 k.o. 105 - Murska Sobota 

 

 

 1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb

 

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

 

 1. Predmet oddaje v najem

 

Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče – na parcelnih številkah 12 in 13, k.o. 105 – Murska Sobota, ki v naravi predstavlja Mestni stadion Fazanerija, v lasti Mestne občine Murska Sobota, v deležu do 30% (v preostalem deležu bo souporabnik druga pravna oseba oz društvo s statusom nevladne organizacije v javnem interesu).

 

 1. Ponudbena cena

 

Ponujena cena najema ne sme biti nižja od 3.150,00 EUR /mesečno.

 

V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem ne obračunava DDV, zato v gornji ceni ni upoštevan.  Stranki najemne pogodbe pa se lahko odločita za obračun DDV v skladu z zakonom, če se dogovorita za podajo izjave po 45. členu ZDDV-1.

 

Najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati morebitne obratovalne stroške in izvajati redno tekoče vzdrževanje najetih nepremičnin (sorazmerni del).

 

Najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas z odpovednim rokom 6 mesecev.

 

Prednost pri sklenitvi pogodbe bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili višjo ceno. Če bo za najem prispelo več enakih ponudb, bo za oddajo organizirana javna dražba.

 

Kot ponudnik lahko sodeluje pravna oseba, ki ima registrirano dejavnost športnih klubov (93.120) in je ustanovljena pred več kot enim (1) letom od objave tega poziva ter opravlja dejavnost športnih klubov (93.120) na območju Mestne občine Murska Sobota.

 

Nevladne organizacije se na ta poziv ne morejo prijaviti.

 

 1.  Način in rok plačila najemnine

 

Najemnina se plačuje mesečno.

Najemodajalec bo račun izstavil praviloma do 10. dne v mesecu za pretekli mesec. Najemnik je račun dolžan plačati v 15. dneh od prejema računa. V primeru zamude plačila se najemniku zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

 

 1. Varščina

 

Varščina za najem nepremičnin znaša 3.150,00 EUR.

Varščina se plača najkasneje do dne 18.11.2019 do 24.00 ure na račun 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin«.

 

Ponudba se odda na obrazcu, ki je priloga tega javnega poziva.

 

Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v najemnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.

 

Ponudbe so zavezujoče. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe, se varščina zadrži.

 

 1. Pogoji in način oddaje ponudbe

 

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati člani komisije ter z njimi povezane osebe v smislu sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1.

 

Ponudnik mora ponudbo s prilogami posredovati s priporočeno pošiljko oziroma osebno v zaprti pisemski ovojnici, na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, z navedbo »Javno zbiranje ponudb – najem nepremičnin, zadeva  št. 35280-0009/2019-3 – NE ODPIRAJ«, tako da vsebuje:

 

1. izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec ponudbe, ki je priloga te objave,

2. potrdilo o vplačani varščini,

3. izpis iz sodnega registra za pravne osebe.

 

Če je ponudba z dokazili oddana na pošto priporočeno ali se odda osebno na naslovu organizatorja, se šteje, da je pravočasna, če prispe na naslov organizatorja javnega zbiranja ponudb najkasneje do 18.11.2019 do 24.00 ure. Ponudbe, predložene po izteku roka, bodo izločene iz postopka.

 

 1. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika

 

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v torek, 19.11.2019 ob 12.00 uri v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje). Javno odpiranje ponudb bo izvedla komisija, imenovana s strani župana, v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.  Člani komisije so zaposleni na Mestni občini Murska Sobota in sicer: Milena Vöröš, v.d. direktorja mestne uprave, Martina Caf Šeruga, vodja Oddelka za premoženjskopravne zadeve in Borut Slavič, višji svetovalec za premoženjske zadeve.

 

Ponudniki morajo ob podaji ponudbe oziroma najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije v smislu, kot ga določa sedmi odstavek 51. člena ZSPDSLS-1.

 

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje 7 dni po zaključenem zbiranju ponudb.

 

Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 6. in 7. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno zbiranje ponudb, izločeni iz postopka.

 1. Sklenitev pogodbe

 

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno najema. V kolikor bo v roku prispelo več enakih ponudb, bo organizirano dodatno pogajanje na način javne dražbe. Cene in drugi elementi ponudbe so zavezujoči.

Nepremičnina bo oddana po načelu videno-najeto, zato morebitne reklamacije po sklenitvi

pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske

odgovornosti, odstopi od pogajanj oziroma sklenitve najemne pogodbe.

 

Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po pozivu organizatorja javnega zbiranja ponudb za sklenitev posla. V kolikor pogodba ni sklenjena v danem roku, se varščina zadrži, organizator javnega zbiranja ponudb pa odstopi od sklenitve posla.

 

 1. Rok veljavnosti ponudbe

 

Ponudba mora biti veljavna še najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

 

 1. Opozorilo

 

Organizator lahko do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom, brez odškodninske odgovornosti.

 

 1. Dodatna pojasnila in informacije

 

Pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in o nepremičnini lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 10 in po telefonu 02/525 16 31 ter soba št. 16 in po telefonu 02/525 16 16.

 

 

Številka : 35280-0009/2019-4 (500)

Murska Sobota, dne 29.10.2019

 

 

 

Mestna občina Murska Sobota

                                                                                                 dr. Aleksander JEVŠEK

                                                                                                             ŽUPAN

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA

MESTNA OBČINA

MURSKA SOBOTA

 

PONUDBA ZA DELNI NAJEM

nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota -

parcelni številki 12 in 13 k.o. 105 - Murska Sobota

 

 

ZVEZA:   javno zbiranje ponudb, št. 35280-0009/2019-4 (500)  z dne 28.10.2019

 

Ponudnik:                

 

Naslov:

 

Matična številka/EMŠO:

 

Identifikacijska številka za DDV/davčna številka:

 

Kontaktna oseba:

 

Elektronski naslov kontaktne  osebe:

 

Telefon:

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da:

 • sem skrbno pregledal(a) povabilo k pristopu k oddaji ponudbe št. 35280-0009/2019-4 (500)  z dne 28.10.2019,
 • mi je stanje nepremičnine v naravi poznano,
 • sem seznanjen(a) s tem, da se bo pogodba sklenila na način videno-najeto,
 • se izrecno strinjam z ostalimi pogoji javnega zbiranja ponudb,
 • imam plačane davke in prispevke,
 • v zadnjih šestih mesecih nisem imel(a) blokiranega TRR,
 • sem pravna oseba in sem registriran za opravljanje dejavnosti športnih klubov 93.120,
 • sem kot pravna oseba ustanovljen pred več kot enim (1) letom od objave tega poziva
 • opravljam dejavnost športnih klubov (93.120) na območju Mestne občine Murska Sobota in
 • nisem povezan s člani komisije v smislu sedmega odstavka 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 - ZSPDSLS-1), ki kot povezane osebe šteje:
 • fizično osebo, ki je s članom komisije v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizično osebo, ki je s članom komisije v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije delež večji od 50 odstotkov in
 • drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju
 • povezana s članom komisije, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije.

V skladu s tem dajem ponudbo za delni najem stavbnega zemljišča, – Mestni stadion »Fazanarija« na parcelnih številkah 12 in 13 k.o. 105 – Murska Sobota, ki v naravi predstavlja Mestni stadion Fazanerija.

 

za ponudbeno ceno  : ___________ EUR/m2/mesečno.

 

Ponudba velja do:  ______________.

Kraj in datum: ____________

 

Podpis ponudnika:

 

 

Rok za prijavo: 
ponedeljek, 18. November 2019