Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2024

Rok za prijavo

Mestna občina Murska Sobota objavlja na podlagi 17. člena Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/20 in 3/22-ZDeb), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22 , 96/22 , 105/22 -ZZNŠPP, 149/22 , 106/23), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2024 (Uradni list RS, št. 19/24), Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 53/23), Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 44/18) in Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2024

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje Letnega programa športa v 
Mestni občini Murska Sobota za leto 2024

 

Sofinancira se Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2024 (v nadaljevanju: LPŠ).

I. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA RAZPISA

Naročnik javnega razpisa je Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota.

II. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA RAZPISA

Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2024 (v nadaljevanju: JR) je določena v uvodu tega dokumenta.

III. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje naslednjih športnih programov in področij športa:

A) ŠPORTNI PROGRAMI

1.0. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
2.0. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
3.0. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
4.0. Kakovostni šport
5.0. Vrhunski šport
6.0. Šport invalidov
7.0. Športna rekreacija
8.0. Šport starejših

B) RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

1.0. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
1.1. Založništvo v športu
1.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija (podpora športu)

C) ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

1.0. Organiziranost v športu
1.1. Delovanje športnih društev in zvez

D) ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

1.0. Športne prireditve in promocija športa 
1.1. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu

IV. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JR

Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja LPŠ imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota,
 • so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova dejavnost pa je izvajanje športnih programov (ena od dejavnosti ali glavna dejavnost),
 • izvajajo športne programe/področja športa skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
 • imajo za prijavljene športne programe/področja športa:
  • zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
  • izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
  • urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

Za izpolnjevanje prostorskih pogojev se šteje sklenjena pogodba z lastnikom ali upravljavcem objekta ali prostorov, kjer se programi izvajajo, razen v primeru, če se dejavnost izvaja na prostem, v tem primeru je pogoj izpolnjen.

Izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 44/18).

Vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 -UPB, 158/20 , 3/22 -ZDeb in 16/23 -ZZPri).

Upravičeni izvajalci LPŠv skladu z Odlokom so: 

 • športna društva in športne zveze, ki so registrirane in imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota,
 • zavodi, pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Mestni občini Murska Sobota,
 • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove in so registrirane v Mestni občini Murska Sobota,
 • javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ v Mestni občini Murska Sobota,
 • zasebni športni delavci v Mestni občini Murska Sobota.

V. PREDVIDEN OBSEG JAVNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE

Okvirna skupna višina razpisanih sredstev znaša 320.000,00 €. 

Predvidene višine sredstev, ki so namenjene izvedbi razpisanih športnih programov in področij športa so:

 Naziv:Predvidena razpisana sredstva v€: 
1.Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

9.000

2.Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

1.200

3.

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni

in vrhunski šport

134.000

4.Kakovostni šport

71.000

5.Vrhunski šport

9.000

6.Šport invalidov

5.500

7.Športna rekreacija

15.000

8.Šport starejših

1.600

9.Razvojne dejavnosti v športu

5.000

10.Organiziranost v športu

52.000

11.Športne prireditve in promocija športa

16.700

Sredstva za ta namen so predvidena v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2024 na postavki: 18051013 Letni program športa. 

VI. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ ŠPORTA 

Izbrani športni programi in področja športa bodo sofinancirani iz proračunskih sredstev namenjenih za Letni program športa za leto 2024 na osnovi Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota. Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje LPŠ v Mestni občini Murska Sobota so sestavni del Odloka.

Za najem športne dvorane ali drugih objektov se izvajalcu obračunava sofinancirani del uporabe športnega objekta.

VII. OBDOBJE PORABE DODELJENIH SREDSTEV 

Dodeljena sredstva za izvajanje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2024 morajo biti porabljena v letu 2024.

VIII. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE VLOG

Vloga za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2024 mora biti izdelana izključno preko spletne aplikacije www.lps-ms.si. Kopijo podpisane in ožigosane vloge skupaj z vzorcem podpisane pogodbe s strani zakonitega zastopnika izvajalca programa športa in področij športa ter skupaj z ostalimi obveznimi prilogami iz razpisa, vlagatelji oddajo v skladu z navodili iz tega poglavja in sicer:

Vlagatelji morajo kopijo vloge podpisane in ožigosane s spletne aplikacije, skupaj z vzorcem pogodbe ter skupaj z ostalimi obveznimi prilogami iz razpisa , oddati na vložišču Mestne občine Murska Sobota ali poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do vključno 10. 4. 2024 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za predložitev vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču Mestne občine Murska Sobota.

Vloga mora biti v zaprti ovojnici in ustrezno označena. Na ovojnici mora biti napisano sledeče:

 • naslov vlagatelja (polni naslov pošiljatelja),
 • naslov prejemnika (Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 M. Sobota),
 • pripis » Ne odpiraj - vloga », Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2024.

IX. DATUM IN NAČIN ODPIRANJA VLOG 

Strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa bo pravočasno prispele vloge odpirala od dne 11. 4. 2024.Na odpiranju bo strokovna komisija ugotovila popolnost prejetih vlog in, če izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Vlagatelji, ki bodo vložili nepopolne vloge, bodo v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v predpisanem roku, se s sklepom zavržejo. 

X. ROK, V KATEREM BODO VLAGATELJI OBVEŠČENI O IZIDU JR 

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci športnih programov in področij športa bo župan Mestne občine Murska Sobota sklenil pogodbe o sofinanciranju.

XI. OSEBE POOBLAŠČENE ZA DAJANJE INFORMACIJ O JR 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom in uporabo spletne aplikacije bodo zainteresirani dobili pri strokovnem sodelavcu za šport, Zavoda za kulturo, turizem in šport, g. Goran Gutalj (ZKTŠ Murska Sobota, Mladinska ul. 3, 9000 Murska Sobota), GSM: 031-792-969; e-naslov: goran.gutalj@sz-ms.si . 

XII. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva preko spletne aplikacije www.lps-ms.si , spletne strani Zavoda za kulturo, turizem in šport Mestne občine Murska Sobota: www.zkts-ms.si in spletne strani Mestne občine Murska Sobota: www.murska-sobota.si.

Številka: 430-0013/2024-2 (600)
Datum: 11. 3. 2024
Mestna občina Murska Sobota

 

 

Damjan ANŽELJ, mag. jav. upr.

Ž U P A N

Dokumenti
Prva stran razpisna dokumentacija 2024.pdf
pdf (144.72 KB)
Besedilo javnega razpisa.pdf
pdf (1.97 MB)
Navodilo za oddajo vloge 2024.pdf
pdf (393.58 KB)
Vzorec pogodbe LPŠ.docx
docx (37.7 KB)
Obr. št. 1 Izjava o uporabi športnih objektov.docx
docx (20.66 KB)
Obr. št. 2 Izjava glede usposobljenosti kadra 2023.docx
docx (20.61 KB)
Obr. št. 3 Finančna konstrukcija.doc 2023.docx
docx (22.33 KB)
Obr. št. 4 Izjava o evidenci članstva 2023.docx
docx (20.4 KB)
ODLOK LPŠ MOMS.pdf
pdf (7.26 MB)
Letni program športa v MOMS 2024.pdf
pdf (3.06 MB)
Vsebinsko in finančno poročilo 2024.docx
docx (48.99 KB)