Rešujmo skupaj

 

Čezmejno sodelovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

med obmejnimi regijami Slovenije in Madžarske

Razvitost sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami V Pomurju in Železni županiji je zaradi zgodovinskih danosti na zelo različni ravni in glede na potrebe različno organizirano. Če je na slovenski strani temelj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami prostovoljstvo na različnih področjih delovanja, so na madžarski strani temelj delovanja poklicne enote, predvsem na področju gasilstva. Ocena stanja pa nakazuje ugotovitev, da je z vidika usposabljanja in opremljanja predvsem gasilskih enot, v prednosti madžarska stran, ki je bistveno bolj opremljena od slovenske. Ocena stanja pa je tudi ta, da je razvitost prostovoljstva in masovnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in neposredno izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji veliko večja, kot na Madžarskem. V sistem so v Sloveniji vključeni prostovoljni sestavi različnih struktur, od gasilcev, potapljačev do  tabornikov. Prav s prostovoljci zagotavlja Slovenija številčnost pri izvajanju aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči. Pojavljajo pa se težave pri opremljanju in usposabljanju sodelujočih v sistemu.

Pri Madžarih pa je situacija zrcalno nasprotna. Tako je zagotovljena večja profesionalnost in ustreznejša opremljenost razpoložljivih sil, ki pa ne morejo zagotavljati masivnosti v primeru velikih naravnih in drugih nesreč. Hkrati pa sta obe regiji, Pomurje in Železna županija podvrženi določenim masovnim nesrečam, kot so poplave, neurja s točo, velike prometne nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi, itd, zato je potrebno dolgoročno uskladiti delovanje obeh sistemov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami tako z vidika organiziranosti, opremljenosti in usposobljenosti ter njune medsebojne kompatibilnosti ob velikih naravnih in drugih nesrečah. Eden od pomembnih dolgoročnih ciljev pa je tudi preraščanje ovir, ki so nastale med navedenimi območji v pol pretekli zgodovini.

Projektno partnerstvo v okviru projekta Rešujmo skupaj

Za uresničitev zastavljenih ciljev  je Mestna občina Murska Sobota pritegnila k sodelovanju Potapljaško društvo Murska Sobota, Gasilsko zvezo Mestne občine Murska Sobota z gasilskimi društvi in na madžarski strani Gasilstvo mesta Szombathely in kot pridružene partnerje obmejne občine Bajásenye, Monošter in Õriszentpéter ter na slovenski strani obmejne občine Moravske Toplice in Hodoš. Kot zadnji se je skupini kot partner pridružil še Razvojni center Murska Sobota.

Vseh pet projektnih partnerjev je 28. novembra 2013 podpisalo sporazum o partnerstvu.

Čezmejnemu sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko je v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja namenjen Operativni program Slovenija – Madžarska 2007-2013 (OP SI-HU SI-HU 2007-2013). Ker je projekt Rešujmo skupaj zadostil zahtevam in ciljem OP SI-HU 2007-2013, so partnerji projekt prijavili na 2. Javni razpis za Operativni program Slovenija-Madžarska 2007-2013.

Cilj Evropsko teritorialno sodelovanje za programsko obdobje 2007-2013 preko Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) svojo pomoč osredotoča na tri glavna področja sodelovanja:

  • razvoj čezmejnih gospodarskih, socialnih in okoljskih dejavnosti s pomočjo skupnih strategij za trajnostni teritorialni razvoj;
  • krepitev transnacionalnega sodelovanja s pomočjo dejavnosti na področju prednostnih nalog Skupnosti in spodbujanje integriranega teritorialnega razvoja;
  • povečanje učinkovitosti regionalnih politik s spodbujanjem medregionalnega sodelovanja z izmenjavo izkušenj na ustreznem teritorialnem nivoju.

Namen projekta

Namen projekta Rešujmo skupaj je okrepiti čezmejno sodelovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obmejni regiji Slovenije in Madžarske. V okviru projekta so tako predvidene aktivnosti, ki bodo vzpostavile sodelovanje na področju obveščanja, informiranja in alarmiranja ob nesrečah ter skupna usposabljanja in izobraževanja ter vaje na posameznih področjih zaščite in reševanja (varstvo pred utopitvami; nesreče na in ob vodi, reševanje z višin, cestno reševanje, reševanje pri požarih, reševanje iz ruševin…). Predvidene so tudi skupne aktivnosti preventive (informiranje in osveščanje) ter nabava potrebne reševalne opreme na obeh straneh meje za izvedbo usposabljanj in reševanj (mobilna gasilska hidravlična ploščad – avtolestev; oprema za cestno reševanje – hidravlične škarje in dodatki; oprema za reševanje pred dimom pri požarih – izpihovalnik; oprema za reševanje na in ob vodi – potapljaška oprema). 

Projekt bo potekal tri leta. Osnovni namen projekta je povezovanje in poenotenje delovanja sil zaščite in reševanja z obeh strani meje, kar bo prispevalo k zmanjšanju ovir za medsebojno sodelovanje na tem območju. Skozi projekt se bodo zagotovili materialni pogoji za izvajanje vseh aktivnosti. V projektnih aktivnostih bo sodelovalo 10 gasilskih zvez s 25 gasilskimi društvi s čez 500 prostovoljnimi gasilci ter dve potapljaški društvi. V projekt pa se vključuje tudi URSZR, izpostava Murska Sobota z regijskim centrom za obveščanje. Zaradi poenotenja delovanja je predvideno sodelovanje enakih sil in organov na madžarski strani.

Skozi skrajšana tri leta se bo odvilo več kot 15 večjih aktivnosti priprav, usposabljanja, izvajanja in analiz izvedenih nalog. Z zagotovitvijo vseh zahtev za pridobitev projekta smo sedaj pred nalogo njegove uspešne izvedbe.

Rešujmo skupaj_gradivo za medije
docx (1.88 MB)
Vabilo_dan odprtih vrat 21.09.2012
pdf (133.91 KB)
Reševanje Falco Szombathely (1)
pdf (530.71 KB)
EVAKUACIJA GLEDALIŠČE SPLETNA STRAN
pdf (285.64 KB)
Analiza vaj v Gledališču Park
pdf (168.92 KB)
Elaborat_Biotehnika šola Rakičan
pdf (274.97 KB)
VABILO_reševanje na vodi
pdf (1.84 MB)
Elaborat_Vaja reševanje na vodi
pdf (2.65 MB)
Sporočilo za javnost_podpis pogodbe za nabavo avtolestve
docx (159.5 KB)
Vabilo_evakuacijska vaja OŠ I MS
pdf (349.98 KB)
Elaborat_evakuacijska vaja OŠ I MS
pdf (1.01 MB)