Turistični center Fazanerija - Energetika

 

Naziv operacije: Turistični center Fazanerija – energetski del

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Operacijo delno financira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije, vendar največ v višini 2.199.432,00 EUR.«

Kratek opis operacije: namen operacije je vzpostavitev daljinskega ogrevanja za Turistični center Fazanerija v Murski Soboti, ki bo izkoriščal obnovljivi vir geotermalne energije in s tem prispeval k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in trajnostnemu razvoju MO Murska Sobota.

Naziv upravičenca: Mestna občina Murska Sobota

Višina skupnih stroškov operacije in višino javnih virov financiranja: Skupni stroški investicije znašajo 3.160.793,48 EUR; od tega je višina EU sredstev 2.199.432 EUR

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev: 31. 8. 2007 – 30. 4. 2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Štefan Cigan

Povezava na spletne strani OU: www.eu-skladi.si

 

 

Mestna občina Murska Sobota je avgusta 2010 oddala vlogo na 5. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012. V sklopu tega projekta je občina prejela sklep o sofinanciranju v višini 2.199.432 EUR.

Projekt Turistični center Fazanerija je dolgoročni projekt, ki si ga je zadala Mestna občina Murska Sobota in ga zaradi finančne zahtevnosti investicije razdelila v več faz. Prva faza je energetski del projekta, ki bo zagotavljal Turističnemu centru Fazanerija ogrevanje obstoječih in prihodnjih objektov in športnih kapacitet.  

Cilji projekta:

  • Sanacija obstoječe vrtine SOB - 1 in toplovoda  

Na Mojstrski ulici je bila  julija 2012  sanirana amortizirana vrtina SOB – 1, ki je bila zgrajena leta 1987. Iz te vrtine se črpa voda na globini cca. 750 metrov, pri čemer doseže temperatura vode na ustju vrtine okrog 50°C, kar se izkorišča v namene dogrevanja nekaterih javnih objektov (Gledališče Park, letno kopališče). S sanacijo je bila vrtini podaljšana življenjska doba za najmanj 50 let. V sklopu sanacije te vrtine bomo v naslednji fazi (2013) pristopili tudi k zamenjavi že amortiziranega toplovoda odpadne vode, preko katerega se v potok Ledava izliva neizrabljena geotermalna voda pri še vedno cca. 30°C.

V Mestni občini Murska Sobota je raziskano t. i. murskosoboško območje do globine 800 m.  Od avgusta do novembra 2012 pa so potekala dela na raziskovalni vrtini SOB – 3g (Černelavsko polje) z vrtanjem do globine 1520,20 metrov.  Pri tem je bila ugotovljena izjemno velika samoizlivna proizvodnost zgornjega dela vrtine in sicer nad 35 l/s  s temperaturo vode na ustju vrtine do 55 °C, v odvisnosti od količine črpanja. Več informacij o rezultatih raziskav najdete v datoteki pripeti na dnu strani.

Nadalje je bilo pri selektivnem preizkušanju vrtine ugotovljeno, da je spodnji del vrtine slabo prepusten, da pa temperatura v vrtini z globino konstantno narašča in da na končni globini znaša 82,9°C.

Z ozirom na navedene ugotovitve lahko sklepamo, da je toplotna moč vrtine izredno velika (nad 4 MWt), seveda v odvisnosti od uporabljene tehnologije proizvodnje in kapacitete ter potrebne temperature porabnikov toplote. V današnje času bi z močjo toplote iz te geovrtine lahko ogrevali tudi do 100.000 m², kar je približno 2.000 stanovanj.

Na Kopališki ulici v Murski Soboti  (lokacija bivše Vrtnarije) je bila v začetku leta 2013 zgrajena reinjekcijska vrtina, ki bo v prihodnje skušala reševati problem odtekanja odpadne geotermalne vode v potok Ledava in s tem prispevala k izboljšanju njenega biotopa, prav tako pa bo prispevala k ohranjanju virov geotermalne vode v tem delu Panonskega bazena. Več informacij o rezultatih izsledkov na tej vrtini si lahko ogledate v pripetem dokumentu na dnu strani. Projekt zajema tudi izgradnjo Visitor centra pri tej vrtini, ki bo obiskovalcem dal vpogled v delovanje energetskega sistema na murskosoboškem območju in jih seznanjal z meritvami in raziskavami.

Izvajalec izgradnje in sanacije vrtin je podjetje Nafta-Geoterm d.o.o., ki je bil izbran na javnem razpisu.

 

 

 

 

Turistični center Fazanerija
pdf (354.88 KB)
Sporočilo za javnost_Rezultati raziskav na geotermalni vrtini
pdf (254.19 KB)
Sporočilo za javnost_Rezultati raziskav na geotermalni vrtini SOB-4g
pdf (250.57 KB)
SoboskiInformator KopaliskaUlica jan_2014
pdf (633.7 KB)