Urejanje kolesarskih povezav – 2. faza

 

 

 

 

 

 

 

Projekt "Urejanje kolesarskih povezav – 2 faza" vključuje ureditev obojestranske kolesarske povezave in pločnikov, potrebne komunalne infrastrukture (vodovoda in kanalizacije), javne razsvetljave in zelenih površin in drevoreda, parkirišč ter obnovo cestišča na dveh odsekih v mestu Murska Sobota, in sicer na Kroški ulici in Ulici arhitekta Novaka. Z izvedbo projekta bo občina na teh odsekih pridobila kvalitetne in varne kolesarske in peščeve površine, hkrati bo obnovljeno cestišče in ostala dotrajana infrastruktura, za boljšo oskrbo in varnejši promet. Nove kolesarske in peščeve površine bodo vključene v javno mrežo urejenih kolesarskih povezav in pločnikov v mestu Murska Sobota, kar bo prispevalo k izboljšanju infrastrukture za večjo uporabo trajnostnih oblik mobilnosti za vsakodnevne opravke prebivalcev in obiskovalcev mesta in okolice.

 

Namen in vsebina

Namen investicije je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti v Murski Soboti z ureditvijo kolesarskih povezav in pločnikov na Kroški ulici in Ulici arhitekta Novaka ter izboljšanje pogojev za boljšo povezanost urbanih območij z zaledjem, povečanje prometne varnosti za najšibkejše udeležence v prometu in izboljšanje kakovosti življenjskega prostora, vključno z izboljšanjem kakovosti zraka.

V okviru projekta bodo naslednje aktivnosti: priprava strokovnih podlag in dokumentacije, izvedba del na terenu, strokovni nadzor nad gradnjo, odkup manjšega dela zemljišč ter informiranje in obveščanje javnosti.

Načrtovana zvezna kolesarska povezava je dolžine 2,3 km v eno smer oziroma znaša obojestranska dolžina 4,6 km.

 

Zvezna kolesarska povezava Kroška ulica – Ulica arhitekta Novaka

Nameravani posegi ureditve pločnikov in kolesarskih poti bodo v dolžini 1,2 km, od tega 960 m (cca. 40 m se ne ureja – most čez razbremenilni kanal Ledave) na Kroški ulici in 220 m na Ulici arhitekta Novaka (vključuje tudi cca. 30 m pločnika na Cvetkovi ulici) na preostali dolžini 1,1 km (Cankarjeva ulica, Zvezna ulica, Slovenska ulica) posegi ne potekajo, saj je povezava že primerno urejena oziroma se ureja v okviru drugih projektov.

 

Kronologija projekta

Potreba po dograditvi in ureditvi kolesarskih povezav sega že v čas priprave Trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota v letu 2016. Marca 2017 je bil projekt prepoznan kot prioritetni projekt MOMS in zato vključen v Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestna občine Murska Sobota, Kasneje pa je bilo potrjeno še s Celostno projektno strategijo Mestne občine Murska Sobota, da je potreba po izgradnji kolesarskih povezav velika in zato nujna izvedba še v tej finančni perspektivi. 

S projektom »Urejanje kolesarskih povezav – 2. faza« je na podlagi objavljenega Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (ESRR), št. 303-9/2019 z dne 27. 9. 2019 MOMS kandidirala na poziv, ki ga je objavilo Združenje mestnih občin Slovenije. Vloga je bila potrjena s Sklepom skupščine Združenja mestnih občin Slovenije, št. 0320-1/2020-3 z dne 13. 1. 2020. Julija 2020 je bila oddana vloga na t.i. drugo fazo postopka na Ministrstvo za infrastrukturo za sofinanciranje s sredstvi iz naslova Kohezijskega sklada. Maja 2021 je projekt odobril MZI, še v istem mesecu je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala Odločitev o podpori. Junija 2021 je bila podpisana sofinancerska pogodba z MZI, na podlagi katere je možno črpanje nepovratnih finančnih sredstev. V začetku avgusta 2021 je bil oddan zahtevek za izplačilo sredstev.

Cilji in rezultati

Projekt zasleduje cilje OP EKP 2014–2020 na področju »Razvoja urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«, »4.4 – Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi« tako, da prispeva k povečanju deleža potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom ter posledičnim zmanjšanjem emisij CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa.

 

Kazalnik rezultata

Naziv kazalnika

Ocena prispevka h kazalniku

Kazalnik rezultata

4.22

Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom

Posredno prispeva k doseganju cilja tega kazalnika

4.20

Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa

Posredno prispeva k doseganju cilja tega kazalnika

Kazalnik učinka

4.17

Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij

1

 

Glavni cilji projekta so skladni s cilji občinskega strateškega dokumenta na področju mobilnosti (Celostno prometno strategijo), še posebej na področju kolesarjenja in sicer:

 • povečati delež kolesarjev in pešcev ter s tem prehod z avtomobilov na trajnostne načine mobilnosti;
 • zmanjšati emisije ter druge negativne učinke (predvsem onesnaženost zraka s trdimi delci PM10 in hrup), ki jih povzroča motoriziran promet;
 • povečati telesno aktivnost prebivalcev in s tem prispevati k boljšemu zdravju;
 • zmanjšati stroške občanov za vsakodnevno mobilnost (vsakodnevne prevoze).

Ostali cilji projekta, ki sledijo iz glavnih ciljev so naslednji:

 • vzpostaviti kakovostno javno kolesarsko infrastrukturo in kakovostne površine za pešce na urbanem območju in boljšo povezanost znotraj mesta;
  • izboljšati prometno varnost ranljivih udeležencev v prometu (pešcev, kolesarjev);
  • dvigniti privlačnost in dostopnost ožjega mestnega središča;
  • prispevati k enakomernejšemu dostopu do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo;
  • zagotoviti mobilnost ranljivim skupinam prebivalcev, še posebej invalidov, starejših, otrok ter ekonomsko in socialno ogroženih;
  • prispevati k izboljšanju kakovosti bivanja in zadrževanja v mestu;
  • implementirati evropske, nacionalne in občinske programe s področja trajnostnega razvoja, še posebej mobilnosti;
  • prispevati k splošnemu razvoju posameznih sektorjev kot so gospodarstvo in turizem (posredni učinki).

 

Obdobje izvajanja projekta

Projekt se izvaja v obdobju 2018—2022. Najprej je bila izdelana vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljena vsa dovoljenja za gradnjo. Sledila je izvedba javnega naročila za ureditve na Kroški ulici in izbor izvajalca. Zaključek projekta je načrtovan konec leta 2022.

Načrtovana je izvedba na terenu:

 • Celovita ureditev Kroške ulice (v letih 2020-2021),
 • Celovita ureditev Ulice arhitekta Novaka (v letih 2021-2022).

 

Prenova Kroške ulice se je zaključila v prvi polovici leta 2021. Trenutno je v pripravi javno naročilo za izbor izvajalca za ureditve na Ulici arhitekta Novaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradnja na Kroški ulici

Dokončana Kroška ulica

 

Vrednost in financiranje

Vrednost projekta je ocenjena na 1.336.279,80 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

Predvideni viri financiranja:

Viri financiranja

Vrednost (v EUR)

 

KS – EU prispevek (CTN)

601.036,70

KS – RS prispevek (CTN)

106.065,30

Lastna sredstva (MOMS)

629.177,80

SKUPAJ

1.336.279,80

 

V Murski Soboti,  26. 11. 2020, spremenjeno 26. 8. 2021