Lokalne volitve 2018

 

POROČILA O IZIDU REDNIH VOLITEV - MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

POROČILO O IZIDU REDNIH VOLITEV ŽUPANA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

POROČILO O IZIDU REDNIH VOLITEV ČLANOV MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

POROČILO O IZIDU REDNIH  VOLITEV ČLANA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA-PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI

POROČILO O IZIDU REDNIH VOLITEV ČLANOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN MESTNIH ČETRTI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA

 

PRAVILA O POTEKU ŽREBA VRSTNEGA REDA LIST KANDIDATOV IN KANDIDATUR

Žreb vrstnega reda list kandidatov in kandidatur bo potekal v četrtek, 25. 10. 2018 ob 14. uri v sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota.

Žreb opravijo predstavniki kandidatur, namesto odsotnih predstavnikov kandidatur opravi žreb član občinske volilne komisije.

 

SPLOŠNO

Poziv Komisije za mandatna vprašaja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Sklep o imenovanju tajnika in namestnika tajnika Občinske volilne komisije

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov mestnega sveta in župana Mestne občine Murska Sobota

ROKOVNIK za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 18. novembra 2018

Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Murska Sobota

UGOTOVITVENI SKLEP o potrebnem številu skupine volivcev, ki določa kandidate za člane mestnega sveta in potrebnem številu podpisov skupine volivcev, ki določa kandidata za župana Mestne občine Murska Sobota

Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest na območju Mestne občine Murska Sobota, v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018

PRAVILA za izrabo časopisnega prostora v javnem glasilu Soboške novine za predstavitev kandidatov un kandidatnih list političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov za lokalne volitve 2018

POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA

Obrazec glasovanje na domu - zase

Obrazec  glasovanje na domu - za drugega

Obrazec glasovanje po pošti - 997

 

VOLILNI ODBORI

Predlog za člana volilnega odbora

Izjava kandidata za člana volilnega odbora

Poziv za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2018

 

VOLITVE ŽUPANA

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

Obrazec LV-1 PODPORA kandidaturi za župana

NAVODILO o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

Obrazec LV-5 KANDIDATURA za župana

Obrazec LV-5 IZJAVA, soglasje s kandidaturo za župana občine

ObrazecLV-9A ZAPISNIK o delu politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana/županjo

Obrazec LV-12 SEZNAM udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidatov za lokalne volitve

Obrazec LV-14 POTRDILO OVK o vložitvi kandidature -župan

Obrazec LV-16 Obvestilo o organizatorju volilne kampanje (2. odstavek 17. člena ZVRK)

Sklep o določitvi volišč in območij volišč za redne volitve župana Mestne občine Murska Sobota

Pregled ulic, ki spadajo k posameznemu volišču

 

VOLITVE ČLANOV MESTNEGA SVETA

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

Obrazec LV-2 PODPORA kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

NAVODILO o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

Obrazec LV-7 LISTA KANDIDATOV za volitve članov občinskega sveta (proporcionalne volitve)

Obrazec LV-8 IZJAVA, soglasje s kandidaturo za člana/članico občinskega sveta občine

Obrazec LV-11 ZAPISNIK o delu organa politične stranke, ki je določil listo(e) kandidatov za člana občinskega sveta

Obrazec LV-12 SEZNAM udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidatov za lokalne volitve

Obrazec LV-15 POTRDILO OVK o vložitvi kandidature - občinski svet

Obrazec LV-16 Obvestilo o organizatorju volilne kampanje (2. odstavek 17. člena ZVRK)

Sklep o določitvi volišč za volitve članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Pregled ulic, ki spadajo k posameznemu volišču

 

VOLITVE ČLANA MESTNEGA SVETA - PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI

Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije

Sklep o imenovanju tajnika in namestnika tajnika Posebne občinske volilne komisije

Obrazec LV-3 PODPORA kandidaturi za člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti

Obrazec LV-13 KANDIDATURA za volitve članov občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti

Obrazec IZJAVA - soglasje s kandidaturo za člana mestnega sveta - predstavnika romske skupnosti

Opomba: Kandidate za člane občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti določijo volivci - pripadniki romske skupnosti v občini, s podpisi najmanj 15 volivcev ali organ društvene organizacije Romov v občini.

Sklep o določitvi volišč za volitve člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota- predstavnika romske skupnosti

Pregled ulic, ki spadajo k posameznemu volišču

Obrazec LV-16 Obvestilo o organizatorju volilne kampanje (2. odstavek 17. člena ZVRK)

MERILA za vpis v evidenco volilne pravice državljana RS - predstavnika romske skupnosti

OBRAZEC Zahteva za vpis v evidenco volilne pravice državljana RS - predstavnika romske skupnosti

 

VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN MESTNIH ČETRTI

Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov ožjih delov ter določitev volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Mestne občine Murska Sobota

OBRAZEC kandidatura za volitve članov sveta KS/MČ, ki jo je določila politična stranka

OBRAZEC kandidatura za volitve članov sveta KS/MČ, ki so jo določili volivci s podpisovanjem

OBRAZEC seznam podpisnikov, ki so dali podboro kandidaturi oz. seznamu kandidatur za svete KS/MČ

IZJAVA soglasje s kandidaturo za člana sveta KS/MČ

Opomba: Kandidate za člane sveta krajevne, vaške oz. četrtne skupnosti lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev.

Navodila v zvezi z izvedbo volitev v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti na območju Mestne občine Murska Sobota

Povezave: